Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε., ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.955.645,16€.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 13:00μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021, η παρούσα ανακοίνωση που περιέχει στοιχεία της σύμβασης, θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.

Ο  Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

του Δήμου Ηράκλειας

 Μπούσιος Δημήτριος

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 92 του ν.4982/2022 (Α΄195)ορίζεται ότι: « 1. Η προθεσμία της περ. γ) της παρ.2 του άρθρου 66 του ν.4849/2021 περί ανανέωσης αδειών παρατείνεται από τη λήξη της και διαμορφώνεται ως εξής: Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30η.11.2022.

Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Παρακαλούμε όπως προνοήσετε στην ανανέωση των αδειών.

 

Έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήματος Εμπορίου

 

 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ηράκλειας (Ηράκλειας και Στρυμονικού), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηράκλειας που κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας από την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022.

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε., ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.955.645,16€.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 25-10-2022 και ώρα 13:00μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021, η παρούσα ανακοίνωση που περιέχει στοιχεία της σύμβασης, θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου (ΔΕΥΑ Ηράκλειας) και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηράκλειας).

 

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

του Δήμου Ηράκλειας

Μπούσιος Δημήτριος

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Το δίμηνο απόσταξης για τον Δήμο Ηράκλειας ορίζεται από 31-10-2022 έως 30-12-2022.

Για τους κατόχους κληματαριών δεν θα εκδίδεται βεβαίωση από τον Δήμο αλλά απαιτείται μόνο η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον παραγωγό προς το Τελωνείο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής θέση της κληματαριάς καθώς και η ποσότητα των σταφυλιών.

Για τους κατόχους αμπελιών κάτω του ενός (1) στρέμματος, απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο, η οποία θα δίνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται η έκταση του αμπελιού και η ποσότητα των σταφυλιών καθώς και της σχετικής αίτησης. Επίσης οι κάτοχοι οφείλουν να το δηλώσουν στο αμπελουργικό μητρώο.

Σε περίπτωση που τα αμπέλια υπερβαίνουν το ένα (1) στρέμμα, η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι από τον Δήμο.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.