Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας  «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για  σύνολο των υπηρεσιών του προϋπολογισμού.

Αριθμός Διακήρυξης: 13303/21-11-2022

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών, 62400

Τηλέφωνο:2325350105 - 2325025990

2.Τίτλος: ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ώρα λήξης
1 ΚΑΡΠΕΡΗ 121 29.937,00 10:00
2 ΚΑΡΠΕΡΗ 274 6.000,00 10:15
3 ΚΑΡΠΕΡΗ 579 21.726,00 10:30
4 ΚΑΡΠΕΡΗ 2135 1.500,00 10:45
5 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 40 13.500,00 11:00
6 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 29 5.400,00 11:15
7 ΒΑΛΤΕΡΟ 663 13.803,00 11:30
8 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 403 6.890,00 11:45
9 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 864 16.600,00 12:00

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

                                 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη

την 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325028311.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Διακήρυξη

 

 

 

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Σκοτούσσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 5η Δεκεμβρίου., ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Διακήρυξη

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , στην Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, κατά την διάρκεια τέλεσης από 18-22 Αυγούστου 2022, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 ΙΟΥΛΙΟΥ   2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης   10.ΟΟπμ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 10:00πμ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών και στα τηλέφωνα 2325350148, 2325025990 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας.

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/κών & Οικ/κών Λειτουργιών

Λαζαρίδης   Ανέστης

 

Περίληψη διακήρυξης   -   Διακήρυξη

 

 

 

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης έκτασης 6.203,14 τμ. από το με αριθμό 424 «βοσκή κοινή» του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.».

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την    19η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 11.00 π.μ και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  21η  Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50148.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

α) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση ενενήντα εννέα (99) ατόμων λεύκης  που φύονται στο Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 της  Κ. Κοίμησης.

Η υλοτόμηση των λευκών θα γίνει με ευθύνη, προσωπικό και μέσα του αναδόχου.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/α Κοινότητα Τοποθεσία Δασοπονικό είδος Αριθμός ατόμων Εκτιμώμενος όγκος (κ.μ.)
1 Κοίμησης Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 Λεύκη 99 185

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση.

Η διαδικασία θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης στις 11.00π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης στις 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στο τηλέφωνο 2325 3 50133.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     118.440,03 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           21.319,21 €

Απρόβλεπτα 15%:     20.963,89 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 567,19 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 351.774,19 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     258.772,00 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:          46.578,96 €

Απρόβλεπτα 15%:     45.802,64 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 620,59 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.