Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ   ΕΤΟΥΣ 2019-2021»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των «8.000,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 416/2019,417/2019,418/2019,419/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 416/2019,417/2019,418/2019,419/2019.

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ωρα λήξης Εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου

Ελάχιστο όριο

1ης προσφ./ στρ.

Ποινική ρήτρα

(παραγρ. 11)

1 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 150 8.543,00 10.00 26,60 31,10 30,00
2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 95 7.938,00 10.15 12,80 16,10 15,00
3 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 138 20.063,00 10.30 82,30 41,00 85,00
4 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1217 21.840,00 10.45 72,10 33,00 75,00
5 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 188 12.687,00 11.00 39,40 31,00 45,00
6 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 429 6.897,00 11.15 21,00 30,50 25,00
7 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 426 10.000,00 11.30 30,50 30,50 35,00
8 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 422 3.223,00 11.45 9,90 30,50 15,00
9 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 246 5.500,00 12.00 16,80 30,50 20,00
10 ΚΟΙΜΗΣΗ 74 12.250,00 12.15 81,50 66,50 85,00
11 ΚΟΙΜΗΣΗ 488 3.000,00 12.30 20,00 66,50 25,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2019-2021» με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 32/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , για προμήθεια λιπαντικών.

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.E.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #2.000,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.422/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 422/2019

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 15/10/2019 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή

 Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

Δήμος Ηράκλειας

Πλατεία Μπακογιάννη 2

Ηράκλεια ΤΚ 62400

Οικονομική Υπηρεσία

για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου :       12259   /10-10-2019

(Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

 

Πρόσκληση  -  Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία : <Επισκευή και συντήρηση χρηματοκιβωτίου του Δήμου >

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 1.612,00€ αντίστοιχα με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.     420/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α     420/2019.

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την    11/10/2019και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές.

Η προσφορά θα αποσταλεί στο ακόλουθο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου :            12044/7-10-2019

 

Πρόσκληση  -  Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού Ηράκλειας (Απευθείας ανάθεση)»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #2.048,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.410/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 410/2019

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά συνοδευόμενη από τεχνικά χαρακτηριστικά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 23/09/2019 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή

 Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

Δήμος Ηράκλειας

Πλατεία Μπακογιάννη 2

Ηράκλεια ΤΚ 62400

Οικονομική Υπηρεσία

για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 11138 /19-09-2019

(Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).

 

Πρόσκληση  -  Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (e- postirixis της ΔήμοςΝΕΤ)»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #800# πλέον Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.82/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 82/2019

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 20/9/2019 και ώρα 14:00

 

Η προσφορά θα αποσταλεί στο ακόλουθο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου :10973 /17-09-2019

(Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης και την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου ‘Primary Healthcare Network’, με ακρωνύμιο ‘HealthNET’ και κωδικό MIS 5030719, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009».

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.