Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ηράκλειας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά) ήτοι για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 162.820,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Εκτίθεται σε δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία δένδρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ηράκλειας.

Ηεκμίσθωσηθαγίνειμεφανερήπλειοδοτικήδημοπρασία, ηοποίαθαδιεξαχθείστοΔημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2013, ημέραΤετάρτηκαιμεώραλήξης 11.30 π.μ.. Σεπερίπτωσηπουαποβείάκαρπηθαδιεξαχθεί επαναληπτική την 4η Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εκτίθεται σε δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία δένδρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ηράκλειας.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

eksikonomo

 Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» προϋπολογισμού: -30.000,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9460/421 27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη.

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ιδίους πόρους

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Σκοτουσσας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:

  • υπ’ αρ.313 έκτασης 15.029,00τ.μ.,

που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή για την τετραετία 2012 -2016.

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.