Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση:

  1. του κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας
  2. του κυλικείου του Γυμνασίου Ηράκλειας
  3. του κυλικείου του Γυμνασίου Κοίμησης.
  4. του κυλικείου του Γυμνασίου Σκοτούσσης
  5. του κυλικείου του Γυμνασίου Στρυμονικού
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Ηράκλειας θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Κοίμησης θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Σκοτούσσης θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Στρυμονικού θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία των Διευθυντών των ανωτέρω σχολείων, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλ. Επικ. ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας: 2325 0 25817, Γυμνάσιο Ηράκλειας: 2325 0 22288, Γυμνάσιο Κοίμησης: 2325 0 23229, Γυμνάσιο Σκοτούσσης: 2321 0 99120, Γυμνάσιο Στρυμονικού: 2321 0 86209). Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα είναι, επίσης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας και στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω59ΟΟΚ93-7Δ1).

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «Προμήθειας λοιπού υλικού Δ.Ε. Σκοτούσας» Δ. Ηράκλειας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 7.000,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εκ νέου κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 09/08/2016 στις 14:00 μ.μ. .Η διαδικασία επαναλαμβάνεται λόγω λανθασμένης αναγραφής ποσοτήτων των ειδών της δεύτερης ομάδας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού υλικού Δ.Ε. Σκοτούσας» στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας .

Η προμήθεια θα ανατεθεί στο μειοδότη με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο και σύμφωνα με τους όρους της υπ.αρ.03/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος τους 2016 (31/12/2016).

Το νομικό καθεστώς που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση της προμήθειας είναι η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς την εκτέλεση της, εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, καθώς και του Ν. 3463/8-6-06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350142 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  - Σχέδιο οικονομικής προσφοράς

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που είναι σε θέση να παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης χώρων εμποροπανηγύρεων να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές έως και την Παρασκευή 22/07/2016 στις 14:00 μ.μ. στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της .
Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι και η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 πριν την ανάθεση καθώς και η προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης ύψους με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις ,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας στο τηλέφωνο επικοινωνίας το  2325350140 και στο 2325350105.
Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   23.740,98 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   4.273,38 €

Απρόβλεπτα 15% :    4.202,15 €

Αναθεώρηση         :       41,56 €

Φ.Π.Α. 24%         : 7.741,94 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 28-07-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5, του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτική κοινοπραξία με Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με τους περιορισμούς που ισχύουν β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 3) όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 645,16 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προμήθειες λοιπού υλικού και λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Σκοτούσσης Δ. Ηράκλειας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 9.250,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Παρασκευή 22/07/2016 στις 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας .

Η προμήθεια θα ανατεθεί στο μειοδότη με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο και σύμφωνα με τους όρους της υπ.αρ.03/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος τους 2016 (31/12/2016).

Το νομικό καθεστώς που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση της προμήθειας είναι η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς την εκτέλεση της, εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, καθώς και του Ν. 3463/8-6-06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350142 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Πρόσκληση  -  Μελέτη  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Pdf)Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Word)

 

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προμήθειες λοιπού υλικού και λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Στρυμονικού Δ. Ηράκλειας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 6.750,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Παρασκευή 22/07/2016 στις 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.
Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας .
Η προμήθεια θα ανατεθεί στο μειοδότη με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο και σύμφωνα με τους όρους της υπ.αρ.04/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος τους 2016 (31/12/2016).
Το νομικό καθεστώς που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση της προμήθειας είναι η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς την εκτέλεση της, εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, καθώς και του Ν. 3463/8-6-06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350142 εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Πρόσκληση  -  Μελέτη  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Pdf)  - Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Word)

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   17.973,36 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       : 3.235,20 €

Απρόβλεπτα 15% :    3.181,28 €

Αναθεώρηση         :       0,40 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 21-07-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5, του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτική κοινοπραξία με Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με τους περιορισμούς που ισχύουν β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 3) όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 487,80 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

 

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ στην Εμποροπανηγυρη Σκοτούσσης, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 10.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.590,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 659,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών τηλ 2325350146, -144 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.