Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , στην Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 09.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 25η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 09.30 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.600,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 660,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών και στα τηλέφωνα 2325350146, 144 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

     Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 53.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 42.741,94€ πλέον Φ.Π.Α. 10.258,06€) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2016 με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Η προμήθεια των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (δυνατότητας ανάδειξης δύο αναδόχων) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)και πιο συγκεκριμένα:

733,00 ευρώ για την ομάδα Α:Λυχνίες-Λαμπτήρες-Ηλεκτρολογικό υλικό κτλ.

122,00 ευρώ για την ομάδα Β: Προμήθεια Λαμπτήρων –Λυχνιών σε απόθεμα.

855,00 ευρώ συνολικά για Α&Boμάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-41-40.

 

Διευκρίνιση για τον πρόχειρο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ »

Βλ. Διακήρυξη σελ. 14 από 33 6. Υποβολή προσφορών

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών , θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ενδιαφερόμενοι , έτσι ώστε η παραλαβή τους από το Δήμο να γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 04-07-2016 και ώρα 09:00 π.μ.

( Λόγω του ότι η προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού είναι Κυριακή)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

01/072016 Διευκρινήσεις

Στη Α6 Λαμπτήρες 1000W HQI-Ε40 & 400W HQI-E40

Η Θερμοκρασία χρώματος φωτός είναι >=3000Κ τουλάχιστον 3000Κ

Το ¼ της ίντσας αντιστοιχεί   σε 6,35mm. Τα μπράτσα να είναι γαλβανιζέ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται είναι οι ελάχιστες, καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές γίνονται δεκτές .

Για την υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 15 οι ποσότητες να είναι δεσμευμένες για τουλάχιστον 2μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προμήθειες λοιπού υλικού και λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ηράκλειας Δ. Ηράκλειας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 15.000,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 21/06/2016 στις 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας .

Η προμήθεια θα ανατεθεί στο μειοδότη με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο και σύμφωνα με τους όρους της υπ.αρ.02/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το νομικό καθεστώς που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση της προμήθειας είναι η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς την εκτέλεση της, εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, καθώς και του Ν. 3463/8-6-06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350142 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  -  Σχέδιο οικονομικής προσφοράς

 

Διευκρινήσεις:

1η ΟΜΑΔΑ (6612) : Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων:

1 Αυτοκόλλητα post it 7,5*7,5 cm πολύχρωμα Πακέτο 30

Αφορά 30 πακέτα των 400 φύλλων

 2η ΟΜΑΔΑ (6654) : Προμήθεια λοιπού υλικού:

18

Lexmark MS312dn/50F2X00 5.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

Τεμάχια 8
19

Lexmark MS310dn/50F2X00 5.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

Τεμάχια 12

Αφορά τον κωδικό των 5000 σελίδων και είναι :50F2H00

 

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ENERGYNET», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   47.930,00 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   8.627,40 €

Απρόβλεπτα 15% :    8.483,61 €

Φ.Π.Α.                   : 14.959,43 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 30-06-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50131.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5, του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτική κοινοπραξία με Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με τους περιορισμούς που ισχύουν β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 3) όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.300,82 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013».

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης διακήρυξη  -  Μελέτη

 

logo EnergyNet logo Interreg III

 

 

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 4.208,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 611), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

 της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 2.875,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 309), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 6.680,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 571), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 8.250,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 247), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 15.625,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 205), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στην περίληψη της κάθε διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών, γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές , ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας έτους 2016» ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 14-06-2016 ημέρα Τρίτη , ακυρώνετε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 64/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και θα καθοριστεί άμεσα νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερομένους μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

       Η τροποποίηση αφορά στην δημιουργία ξεχωριστής ομάδας Β. –Προμήθεια λαμπτήρων – λυχνιών σε απόθεμα .Η συγκεκριμένη ομάδα αφορά τις λυχνίες ατμών υδραργύρου 125w E27 και 250w E40 , για τις οποίες σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 245/2009 εφαρμογή 2ου σταδίου , έχει ξεκινήσει η σταδιακή απόσυρση τους από τον Απρίλιο του 2015 , με καταληκτική ημερομηνία τον Απρίλιο του 2017. Την προσαρμογή της μελέτης στο Φ.Π.Α. 24% ο οποίος ισχύει από 01-06-2017 και στην απάλειψη ενός προς προμήθεια είδους(Λαμπτήρας πυρακτώσεως 60wτεμάχια 50 τιμή τεμαχίου 1,50 ευρώ συνολικής αξίας 75ευρώ). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές της υφιστάμενης μελέτης.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου για λάβουν γνώση της νέας ημερομηνίας.

Ο Αντιδήμαρχος

Χαβαλές Δημήτριος

Ο Δήμος Ηράκλειας προσκαλεί σε διαβούλευση τους πολίτες και τους φορείς (του Δήμου Ηράκλειας) επί του προσχεδίου του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ηράκλειας. Παρακαλούμε για την αποστολή προτάσεων και παρατηρήσεων έως τις 28/6/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς και στο ΦΑΞ 2325 3 50159.

 

Προσχέδιο τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

Δήμου Ηράκλεια

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 53.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 43.089,43€ πλέον Φ.Π.Α. 9.910,57€).

Η προμήθεια των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμήτο σύνολο των προς προμήθεια ειδών).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)και πιο συγκεκριμένα 862,00 ευρώ .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-41-40.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.