Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων από υλοτόμηση δένδρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, την κεντρική πλατεία, τα κοιμητήρια της ΔΚ. Ηράκλειας και στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Κοίμησης.

         Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την εικοστή έκτη (26)η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 12.00 μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 5η ΜΑΙΟΥ 2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 12.00 μ.

       Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350133, -144.

       Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 4.208,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 611), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

 της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 2.875,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 309), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 6.680,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 571), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 8.250,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 247), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 15.625,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 205), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 6.897,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 429), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 10.000,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 426), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 3.223,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 422), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 5.500,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 246), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 12.687,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 188), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΙΜΗΣΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 22.802,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 787), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στην περίληψη της κάθε διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου 2016-2017 συνολικού ποσού 4600,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 05/04/2016 στις 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας και συγκεκριμένα ποσό ύψους 3.840,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και ποσό ύψους 760,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017.

Η παροχή της υπηρεσίας θα ανατεθεί στο μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350111 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Επισυνάπτεται η υπ.αριθ.1/2016 μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Κατεβάτε την Μελέτη

Ο Δήμος Ηράκλειας

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που είναι σε θέση να παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές έως και την Πέμπτη 31/03/2016 στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου. Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της και η προσφορά ασφάλισης θα είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ.αρ2./2016 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ηράκλειας . Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι η  κ. Τσιπτσέ Όλγα με τηλέφωνο επικοινωνίας το  2325350140 και ο κ. Δημητριάδης Σάββας τμήμα Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2325022261.

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς - πατήστε εδώ. (Το έντυπο άλλαξε 31/03/2016)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

                                                                                                                                                                  

Αριθμός πρωτ. : 25068/29-12-2015

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.  

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός

ΣΑΕ082/08280000)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ               ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π) και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία » (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α)   της ΚΕΔΗ που εδρεύουν στο Στρυμονικό, στο Μελενικίτσι και στην Καρπερή συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ TOYΕΡΓΟY « ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 18.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 15.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 3.450,00 ευρώ) .

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης :Προμήθεια εξοπλισμού(επίπλων, εκθετηρίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής .

Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά   γ) Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) Συνεταιρισμοί.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: ΔΕΥΤΕΡΑ 07-12-2015 και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Λοιπές πληροφορίες :Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 2325350138 & 2325350157-58 του Δήμου Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

Διευκρινήσεις 27-11-2015

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος ( προσφερόμενου είδους) από του διαγωνιζομένους  , αρκεί  η προσκόμιση  προσπέκτ -  φυλλαδίου - σχεδίου-σκαριφήματος όπου  αυτό ζητείται.

Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 01 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με πρόχειρο Διαγωνισμό με το σύστημα: Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου5 του Ν.3669/08,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185908 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

  •          Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες :
  • Ι.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ προϋπολογισμού:10.607,64 ευρώ.
  • ΙΙ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ       -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ       προϋπολογισμού:4.877,31 ευρώ.
  • ΙΙΙ.       ΔΙΚΤΥΑ προϋπολογισμού:2.500,00 ευρώ.
  • Αντικείμενο του Έργου είναι η διαμόρφωση λαογραφικού μουσείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Κ Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας. Θα γίνου εσωτερικές διαρρυθμίσεις χωρίς την επέμβαση στα       φέροντα στοιχεία , έτσι ώστε να αναδειχθεί ο χώρος σε εκθετήριο λαογραφικών εκθεμάτων, από την πολιτιστική ιστορία της περιοχής. Θα δημιουργηθούν τέσσερεις χώροι εκθεμάτων διαστάσεων 2,00Χ3,00 και δύο χώροι 2,80Χ1,30 έκαστος. Επίσης θα κατασκευασθεί χώρος εκθεμάτων σε μη επισκέψιμο πατάρι από μοριοσανίδα MDF. Εργασίες βελτίωσης του εσωτερικού χώρου , όπως δάπεδα , επενδύσεις τοίχων κιγκλιδώματα κτλ καθώς και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτείται για τον φωτισμό και την ανάδειξη των εκθεμάτων.
  • Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
  • Θα γίνουν επενδύσεις τοίχων
  • Θα τοποθετηθούν γυψοσανίδες
  • Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να τοποθετηθούν έξτρα φωτισμοί.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε Λαογραφικό Μουσείο .

        

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.405,58 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 30.018,86 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηράκλειας (Πλ. Μπακογιάννη 2 τ.κ. 62400), μέχρι τις 26-11-2015 ΠΕΜΠΤΗ . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325350138 αρμόδιος υπάλληλος κος Θεοδοσίου Γεώργιος.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: α. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ και Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ1, ή Περιφερειακών Ενοτήτων εργοληπτικά πτυχία που έχουν το νόμιμο δικαίωμα , σε υποχρεωτική κοινοπραξία.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 488,12 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας.


Περίληψη διακήρυξης   -  Διακήρυξη  - Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.