Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσει:

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή. Για τα καύσιµα χαµηλότερη τιµή θεωρείται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης κάθε είδους,την ηµέρα παράδοσής τους ,του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιµή στο σύνολό τους.

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 8315/27-05-2015

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των σχολικών αγροτεμαχίων:

συνολικής έκτασης 8.542,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 425), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ,

συνολικής έκτασης 1.250,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 231), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ

συνολικής έκτασης 6.312,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 136), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ,

συνολικής έκτασης 2.963,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 48), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ

για την τετραετία 2015-2018.

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία το δικαίωµα απόληψης δασικών   προϊόντων από υλοτόµηση δένδρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου και στα κοιµητήρια της ∆Κ. Ηράκλειας.

Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της αρµόδιας ∆ηµοτικής Επιτροπής, την δεκάτη 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και µε ώρα λήξης 13.30 µ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωσηπου αποβεί άκαρπη την 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 , ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης 13.30 µ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350133,-144.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ∆ήµο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 58.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 47.154,47€ πλέον Φ.Π.Α. 10.845,53€).

Η προμήθεια των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμήτο σύνολο των προς προμήθεια ειδών).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 7 Μαίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)και πιο συγκεκριμένα 943,10 ευρώ .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-58-57.

 Διευκρινήσεις

Περίληψη διακήρυξης   -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  Βοηθητικά αρχεία

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 58.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 47.154,47€ πλέον Φ.Π.Α. 10.845,53€).

Η προμήθεια των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμήτο σύνολο των προς προμήθεια ειδών).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ημέρα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)και πιο συγκεκριμένα 943,10 ευρώ .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-58-57.

Περίληψη διακήρυξης   -   Διακήρυξη  - Μελέτη

Διευκρινήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «EnergyNet», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Παραδοτέου 2.2.1 «Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW)» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας ENERGYNET»

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί

 Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, την υπ΄αρ. 59/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 4 του Ν.4257/2014

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26-02-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 09:00 π.μ -11:00 π.μ, από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας κ. Γκόγκα Νικολάου.

Διεύθυνση: Πλατεία Μπακογιάννη 2 – Ηράκλεια. Τηλέφωνο: 2325 3 50108.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας www.dimosiraklias.gr

Η προκήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.