ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 27 Ιουλίου 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και με ώρα λήξης 10.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 3η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 655,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών (Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Ν. Σερρών, αρμόδια υπάλληλος : Χατζηπανταζή Βασιλική, τηλ 2325350146, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Περίληψη

Διακήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 27 Ιουλίου 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και με ώρα λήξης 09.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 3η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 09.30 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 655,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών (Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Ν. Σερρών, αρμόδια υπάλληλος : Χατζηπανταζή Βασιλική, τηλ 2325350146, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Περίληψη

Διακήρυξη

Σύμφωνα με την από 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διαρκείας» (ΦΕΚ 65Α/28-06-2015) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε μορφή θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από 28-06-2016 έως 06-07-2015 , δύναται δε η ως άνω χρονική περίοδος να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας και τυχόν παράτασης αυτής θα διεξαχθούν κανονικά.

Αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης από τα πιστωτικά ιδρύματα , σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς , θα καταθέτουν ή θα υποβάλλουν , αντί της απατούμενης εγγυητικής επιστολής , υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισμού στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρείας ότι : «Λόγω της τραπεζικής αργίας , σύμφωνα με την από 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διαρκείας»(ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) , θα προσκομίσω χωρίς καμία όχληση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας, την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης».

Οι προσφορές των ως άνω διαγωνισμών θα αποσφραγισθούν αλλά δεν θα αξιολογηθούν μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι από την ανωτέρω ενημέρωση του θέματος εξαιρούνται οι διαγωνισμοί των έργων.

   Για κάθε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας .

 

    ο Διευθυντής                        Ο Αντιδήμαρχος

Ζέκος Κωνσταντίνος              Χαβαλές Δημήτριος

 

Ανακοίνωση

 

Ο Προϊστάμενος

της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Παπαβασιλείου Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 43.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (καθαρό ποσό 34.959,35€ πλέον Φ.Π.Α. 8.040,65€).
Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα  τιμή , ανά ομάδα οχημάτων ,  στο σύνολο της ομάδας.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   14.700,00 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   2.646,00 €

Απρόβλεπτα 15% :    2.601,90 €

Αναθεώρηση         :         377,30 €

Φ.Π.Α.                :     4.674,80 €

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισυό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι 46.716,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 37.987,23€ πλέον Φ.Π.Α. 8.729,27€).

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδατο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που του επιτρέπεται να προσφερθεί. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50158-57.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  - 

Διευκρινήσεις (τελευταία ενημέρωση 18-06-2015)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.3 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Ηράκλειας” και “4.2.3 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Ηράκλειας – Συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»” του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “ENERGYNET”»

Ο Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   38.221,68 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   6.879,90 €

Απρόβλεπτα 15% :    6.765,24 €

Αναθεώρηση         :         978,71 €

Φ.Π.Α.                :     12.154,47 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 11-06-2015, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.