Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των σχολικών αγροτεμαχίων:

συνολικής έκτασης 25.437,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 174), που βρίσκεται στον οικ.ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ.ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΙΟΥ,

συνολικής έκτασης 15.500,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 51), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ,

συνολικής έκτασης 8.542,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 425), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ,

συνολικής έκτασης 1.250,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 231), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ

συνολικής έκτασης 6.312,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 136), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ,

συνολικής έκτασης 2.963,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 48), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΤΡΙΑΔΑΣ

για την τετραετία 2015-2018.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα λήξης 13.30 μ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 5η ΜΑΡΤΙΟΥ  2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 13.30μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 174    -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 174

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 51 -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 51

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 425  -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 425

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 231    -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 231

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 136    -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 136

Περίληψη διακήρυξης αριθ. αγροτεμαχίου 48    -   Διακήρυξη αριθ. αγροτεμαχίου 48

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» . Το συνολικό ποσό των προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι 64.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 56.925,13 πλέον Φ.Π.Α. 7.514,87).

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά προμήθεια γαλακτοκομικών, είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου ελαιόλαδα κατεψυγμένα λοιπά είδη παντοπωλείου με κριτήριο κατακύρωσης για α) τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και κατεψυγμένων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, και γαλακτοκομικά τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 01/2015 μελέτη της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα    16-02-2015 και ώρα 11.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50158-7.

Περίληψη διακήρυξης   - Διακήρυξη   - Μελέτη

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 26591/30-12-2014

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμόγια την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 26615/30-12-2014

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος ισογείου Δημαρχείου Ηράκλειας, της Δημοτικής Κοινότητας ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 23,00 τ.μ.που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ για τέσσερα (4) έτη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 12η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και με ώρα λήξης 13.00 μ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης    -    Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

         Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους ,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου.

Αριθμός Διακήρυξης: 25607/11-12-2014

ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 1.2.3 - Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση (del. 1.2.3), 1.3.3 - Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) & 1.4.3 - Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3)» επί του προαναφερόμενου έργου. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στα 12.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του σχολικού αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 13.340,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 938), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την τετραετία 2015-2018.

         Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 13η      ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα λήξης 14.00 μ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 14.00μ.μ.

       Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

       Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.