Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 36.500,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   21.867,94 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   3.936,23 €

Απρόβλεπτα 15% :     3.870,63 €

Φ.Π.Α.               :     6.825,20 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας, μέχρι την 14-04-2014., ημέρα Δευτέρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ (Α1) τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά ή αντίστοιχα στα νομαρχιακά μητρώα έργων Οικοδομικών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 594,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

Τεύχος Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» . Το συνολικό ποσό του Π/Υ είναι 48.589,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 39.504,50 πλέον Φ.Π.Α. 9.084,50). To κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 1/2014 μελέτη .

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 09-04-2014 και ώρα. 11.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. , είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόμενο και πιο συγκεκριμένα θα ανέλθει στο ύψος των 2.429,45€

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50158.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Για κάλυψη της ανάγκης προμήθειας τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του προσώπων, για το έτος 2014.

Καλείστε να υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή 07/03/2014 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού κλειστό φάκελο προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» για τις παραπάνω ομάδες τροφίμων σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ 29199/16-12-2013 διακήρυξης του Δημάρχου (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.dimosiraklias.gr)

Πρόσκληση

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισμού 68.624,00συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.( 59.746,31 € πλέον ΦΠΑ 8.877,69 € ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους 31-12-2014 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά προμήθεια Γαλακτοκομικών, είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου ελαιόλαδα κατεψυγμένα λοιπά είδη παντοπωλείου με Κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Πιο συγκεκριμένα:

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η προμήθεια λαμπτήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δημοτικού οδικού φωτισμού και σε κτιριακές εγκαταστάσεις ΔΕ Σκοτούσσας και ΔΕ Στρυμονικού, όπως στην τεχνική περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.000,00 ΕΥΡΩ, με διατιθεμένη πίστωση 17.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με ΦΠΑ 23% , από δημοτικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Ηράκλειας στο Δημοτικό Κατάστημα πλατεία Μπακογιάννη 2 την 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ (έναρξη) μέχρι 11:30 π.μ     (λήξη παράδοσης προσφορών).

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»,προϋπολογισμού 543.035,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (441.492,11 € πλέον ΦΠΑ 101.543,19 €) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής τους.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι:

Αναρτούνται οι διευκρινήσεις για το έργο προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση του πρώην κινηματογράφου «Κεντρικόν» σε θέατρο και πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ηράκλειας, Ν. Σερρών , του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σελίδα της διακήρυξης της Περιφέρειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διακήρυξη

1ο Έγγραφο διευκρινήσεων

2ο Έγγραφο διευκρινήσεων

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 301158/MA 3334/23-05-2013 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ», Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 και της πρόθεσης του Δήμου Ηράκλειας να υποβάλει πρόταση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή – Μέτρο 2.1. Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου που θα αναλάβει την υλοποίηση της εργασίας «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» επί της προαναφερόμενης πρότασης. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στα 6.150,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.