Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» προϋπολογισμού: -24.600,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9460/421 27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ιδίους πόρους.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγχρόνως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.

Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ««Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης & προετοιμασία φακέλου για την προώθηση υλοποίησης αστικών αναπλάσεων» προϋπολογισμού: -15.000,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση πράξεων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών» που εντάχθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 1645/18-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-9ΣΝ) Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013», στον Άξονα προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ, με κωδικό MIS 376498 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών, Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών «Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια συμμετοχή σε έκθεση)» για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 7955/9-10-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη». Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ηράκλειας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά) ήτοι για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 162.820,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Εκτίθεται σε δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία δένδρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ηράκλειας.

Ηεκμίσθωσηθαγίνειμεφανερήπλειοδοτικήδημοπρασία, ηοποίαθαδιεξαχθείστοΔημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2013, ημέραΤετάρτηκαιμεώραλήξης 11.30 π.μ.. Σεπερίπτωσηπουαποβείάκαρπηθαδιεξαχθεί επαναληπτική την 4η Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εκτίθεται σε δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία δένδρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ηράκλειας.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

eksikonomo

 Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» προϋπολογισμού: -30.000,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9460/421 27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη.

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ιδίους πόρους

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.