Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Σκοτουσσας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:

  • υπ’ αρ.313 έκτασης 15.029,00τ.μ.,

που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή για την τετραετία 2012 -2016.

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:

  • υπ’ αρ.217 έκτασης 17.875,00τ.μ.,

που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή για την τετραετία 2012 -2016.

 Κατεβάστε την διακήρυξη

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Χρυσοχωράφων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:

υπ’ αρ.700 έκτασης 6.000,00τ.μ.,

που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή για την τετραετία 2012 -2016.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 12η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 19η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 11.30π.μ.με τους παρακάτω όρους:

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4 ) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήγει την 30/10/2016 .

 

Κατεβάστε την διακήρυξη

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής

Κοινότητας Ποντισµένου του ∆ήµου Ηράκλειας Σερρών:

· υπ’ αρ.1480 έκτασης 10.000,00τ.µ.,

που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποντισµένου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή για την τετραετία 2012 -2016.

Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 12η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και µε ώρα λήξης 12.00 π.µ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 19η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 12.00π.µ.µε τους παρακάτω όρους: Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4 ) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή του

συµφωνητικού και θα λήγει την 30/10/2016 .

Κατεβάστε την διακήρυξη

Ο Δήµαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Δηµόσιο Ανοικτό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την υλοποίηση των Δράσεων:

  

ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

.2.1

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

585,00€

2.1.3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

50.000,00€

2.1.5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

8.500,00€

2.1.7

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO

11.000,00€

2.1.9

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

15.000,00€

2.3.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

35.000,00€

2.3.9

ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

30.000,00€

2.4.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

11.778,61€

3.1.3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

18.720,00€

3.2.3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.220,00€

στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύµιο «CommoNaR», µε κριτήριο κατακύρωσης:

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Ποντισμένου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:
•    υπ’ αρ.1480 έκτασης 10.000,00τ.μ.,
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή  για την τετραετία 2012 -2016.
Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και με ώρα λήξης 12.00 π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 31η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 12.00π.μ.με τους παρακάτω όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4 ) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήγει την 30/10/2016 .

Κατεβάστε την απόφαση

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.