Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Χρυσοχωράφων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:
•    υπ’ αρ.1831 έκτασης 6.265,00τ.μ.,
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή  για την τετραετία 2012 -2016.
Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και με ώρα λήξης 11.00 π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 31η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 11.00π.μ.με τους παρακάτω όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4 ) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήγει την 30/10/2016 .

Κατεβάστε την απόφαση

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού Αγρού Τοπικής Κοινότητας Χρυσοχωράφων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών:
•    υπ’ αρ.700 έκτασης 6.000,00τ.μ., που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή  για την τετραετία 2012 -2016.
Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 31η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 11.30π.μ.με τους παρακάτω όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4 ) έτη, που θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήγει την 30/10/2016 .

Κατεβάστε την απόφαση

Στο πλαίσιο του έργου “COOPERATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A "BUSINESS & EMPLOYMENT CENTRE" AND A "TRADE SHOW AND BAZAAR" IN THE CROSSBORDER AREA» με ακρωνύμιο “ BEC-TSB”, που υλοποιείται εντός της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως στόχο του την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας της διασυνοριακής ζώνης μέσω της στήριξης και προβολής των τοπικών εμποροπανηγύρεων ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου που θα αναλάβει την υλοποίηση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.3.2, 5.3.1, 5.3.3 και 5.3.4 του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «BEC-TSB» στην κατεύθυνση παροχής υποστήριξης για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνέργιας και την προώθηση των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών και τη Διοργάνωση ενός σεμιναρίου» επί του προαναφερομένου έργου.

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού 70.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ για το σχολικό έτος 2012-2013.

        Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κατάστημα του Δήμου Ηράκλειας από επιτροπή διαγωνισμού στις 02-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 13.00μ.)
       Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στις 02-10-2012, τότε θα διενεργηθεί στις 05-10-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του φορέα. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 11.00μ.)
        Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του Προϋπολογισμού και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην Ηράκλεια. Πληροφορίες : κ. Γκόγκας Νικόλαος (τηλ. 2325350108).

Κατεβάστε την διακήρυξη

      O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού 99.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ για το σχολικό έτος 2012-2013.

        Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κατάστημα του Δήμου Ηράκλειας από επιτροπή διαγωνισμού στις 02-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 13.00μ.)
       Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στις 02-10-2012, τότε θα διενεργηθεί στις 05-10-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του φορέα. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 11.00μ.)
         Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του Προϋπολογισμού και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην Ηράκλεια. Πληροφορίες : κ. Γκόγκας Νικόλαος (τηλ. 2325350108).

Κατεβάστε την διακήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22215/29-08-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού: 150.000,00 με ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης (για συντήρηση) 36.000€ με Φ.Π.Α

Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας: Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων Προστασίας, Ενημέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000.

Κατεβάστε την απόφαση

Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας: Επεξεργασία εκτίμηση ενεργειακών δεδομένων και προετοιμασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α.

Κατεβάστε την απόφαση

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.