Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ. της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» για το έτος 2012, προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
    Δικαιούμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι: όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου (έμποροι  εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση)
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.000,00 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6η Απριλίου έτους 2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο Δημαρχείο της Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια.
    Αντίγραφα της διακήρυξης και  περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα  Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας  (τηλ. 2325350146),    όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή  από  το  διαδίκτυο  στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση  του  Δήμου  www.dimosiraklias.gr

Κατεβάστε την διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση της Δράσης: ΔΡΑΣΗ 1.3.10_ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Δήμο Ηράκλειας για την τεχνική υποστήριξη του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» προϋπολογισμού: -26.212,50- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύμιο «CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από: το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας Δήμου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , από 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ: 23253-50109 έως τις 29/03/2012, ώρα 11:00 π.μ.. είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά ή με courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 28/03/2012, ώρα 14:30 μ.μ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 29/03/2012, ώρα 11:30, ημέρα Πέμπτη, Γραφείο Δημάρχου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ: 2325350159. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η προμήθεια λαμπτήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δημοτικού οδικού φωτισμού και σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηράκλειας, όπως στην τεχνική περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ΕΥΡΩ, με διατιθεμένη πίστωση 60.000,00 ΕΥΡΩ  μαζί με ΦΠΑ 23% , από δημοτικούς πόρους.  Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ενώπιον της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών του Δήμου Ηράκλειας στο Δημοτικό Κατάστημα πλατεία Μπακογιάννη 2 την  19/03/2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ  (έναρξη) μέχρι 11:00 π.μ      (λήξη παράδοσης προσφορών).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του συνολικού  προϋπολογισμού της προσφοράς ήτοι 3.000 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης  Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ολα τα φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή Αλλοδαποί)

β) Ολα τα νομικά πρόσωπα

γ) Συνεταιρισμοί

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350146.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Κατεβάστε την διακήρυξη

Ο Δήμος Ηράκλειας Νομού Σερρών ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης», το οποίο έχει ενταχθεί στο «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013», με την υπ' αριθ. πρωτ. 154.800/ΨΣ4677-Α2/23.09.11 1η Τροποποίηση Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού (κωδικός ΟΠΣ έργου: 327673 και κωδικός υποέργου 1), από 23/02/2012 έως 08/03/2012.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας του Δήμου Αμφίπολης μέσω του οποίου οι πολίτες θα συμμετέχουν στη διαχείριση των τοπικών δημόσιων υποθέσεων εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους ενώ θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στο Δήμο να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτο)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, την μετακίνησή τους, την αναζήτηση εργασίας αλλά και την ανάδειξη προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1. του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013» (κωδικός ΟΠΣ έργου: 327673). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ηράκλειας και Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Αμφίπολης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 150.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 121.951,22 €.
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 23/02/2012
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 08/03/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62400
Αριθμός Fax: 2325 3 50159
Αριθμός Τηλεφώνου: 2325 3 50109
Διεύθυνση Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται:
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

 

      Ανακοινώνουμε ότι η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών − Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με απόφαση του ΔΣ της παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με Ανταγωνιστικό Διάλογο για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» - Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προεπιλογή) μέχρι την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα (GMT+2): 12.00.
     Κατόπιν τούτου η παράγραφος 12.1 της προκήρυξης έχει ως εξής «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, με τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα (GMT+2): 12.00. Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.»

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

 Ανακοινώνουμε ότι η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών».
Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Νομό Σερρών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Ταξινόμηση κατά CVP: Κύριο αντικείμενο 90500000. Πρόσθετα αντικείμενα 90510000, 90513000, 90514000, 45213270, 45213280, 45222100, 45232470, 45252000, 45210000, 71314000.

 

Κατεβάστε το αρχείο

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.