Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €:
Δαπάνη εργασιών :   41.595,40 €
ΓΕ + ΟΕ 18%       :   7.487,17 €
Απρόβλεπτα 15% :    7.362,39 €
Αναθεώρηση       :         6,65 €
Φ.Π.Α.              : 13.548,39 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας (www.dimosiraklias.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται μόνο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, μέχρι και την 02-03-2017, ημέρα Πέμπτη.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €:
Δαπάνη εργασιών : 20.800,12 €
ΓΕ + ΟΕ 18%       : 3.744,02 €
Απρόβλεπτα 15% : 3.681,62 €
Αναθεώρηση         : 0,05 €
Φ.Π.Α. 24%          : 6.774,19 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)
από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών,
μέχρι την 02-02-2017, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςκατά το άρθρο 125, του Ν. 4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
σε οποιαδήποτε Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ σε κοινοπραξία με Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ ή Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
που έχουν το νόμιμο δικαίωμα.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 564,52 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.
 
 
Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:
Πίνακας αγροτεμαχίων
Α/α
Τοπική Κοινότητα
Αριθμός αγροτεμαχίου
Έκταση
(τ.μ.)
Ωρα λήξης
1
Δασοχώρι
313
15.029,00
10:00
2
Ποντισμένο
1480
10.000,00
10:10
3
Χρυσοχώραφα
1831
6.265,00
10:20
4
Μελενικίτσι
404
13.500,00
10:30
Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:
28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα λήξης (βλέπε πίνακα)
και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη
την 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα λήξης (βλέπε πίνακα)
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.
 
 
Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η. ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟ.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017» . Το συνολικό ποσό των προϋπολογισμών ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η. ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟ.Π.Η. είναι 8.251,77ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 7.185,79 πλέον Φ.Π.Α. 1.065,98).
Η προμήθεια των τροφίμων αφορά προμήθεια ειδών αρτοποιείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21-12-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50141-140.
 
 
 
 
 
Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του με αριθμό 370 αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 6.687,00τ.μ., χαρακτηρισμένο ως ¨βοσκή κοινή¨του αναδασμού έτους 1961 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αμμουδιάς, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.
Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης 11.30π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50144.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Τοπική Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ωρα λήξης
1 Ηράκλεια 217 17.875,00 12:00΄
2 Δασοχώρι 313 15.029,00 12:15΄
3 Ποντισμένο 1480 10.000,00 12:30΄
4 Χρυσοχώραφα 1831 6.265,00 12:45΄
5 Μελενικίτσι 621 8.876,00 13:00΄
6 Μελενικίτσι 404 13.500,00 13:15΄

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

07η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ με ώρα λήξης (βλέπε πίνακα)

και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη

την 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ με ώρα λήξης (βλέπε πίνακα)

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Κατεβάστε την διακήρυξη

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :
« Προμήθεια αδρανών υλικών για επισκευή δημοτικών οδών »
Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των : #11.781,31€# με Φ.Π.Α.
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση:

  1. του κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας
  2. του κυλικείου του Γυμνασίου Ηράκλειας
  3. του κυλικείου του Γυμνασίου Κοίμησης.
  4. του κυλικείου του Γυμνασίου Σκοτούσσης
  5. του κυλικείου του Γυμνασίου Στρυμονικού
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Ηράκλειας θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Κοίμησης θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Σκοτούσσης θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  • Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Στρυμονικού θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία των Διευθυντών των ανωτέρω σχολείων, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλ. Επικ. ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας: 2325 0 25817, Γυμνάσιο Ηράκλειας: 2325 0 22288, Γυμνάσιο Κοίμησης: 2325 0 23229, Γυμνάσιο Σκοτούσσης: 2321 0 99120, Γυμνάσιο Στρυμονικού: 2321 0 86209). Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα είναι, επίσης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας και στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω59ΟΟΚ93-7Δ1).

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.