1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 86.000,00 €:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (28.225.81€ πλέον ΦΠΑ 6.774.19€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών , όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-10-2018 και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Διευκρινίζεται ότι για το Ε4 ισχύουν τα παρακάτω:

 Ε4- Φωτιστικό για λαμπτήρες led 1,5μ.  εξωτερικών χώρων (σκαφάκι)

Αρίθμηση πίνακα ειδών Ε4
Είδος - τύπος Φωτιστικό για λαμπτήρες led μήκους 1,50μ. εξωτερικών χώρων (σκαφάκι) >=6000Κ   στεγανό   IP65
Περίβλημα Αλουμίνιο
Τύπος Με πυκνωτή    
Προστασία IP65 στεγανό
Ντουϊ Για λαμπτήρες Τ8 LED δύο σειρές
Χρήσεις Φωτιστικό δρόμου Φ.Ο.Π.
Τύπος λαμπτήρα led
Τάση λειτουργίας 220-240V
Ισχύς Έως 70 W

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση των κινητών πραγμάτων που προέρχονται από κατεστραμμένα παγκάκια, κούνιες, κάδους απορριμμάτων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.λ.π. τα οποία ευρίσκονται στο χώρο του μηχανοστασίου του Δήμου.      

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής,

την 23 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 13.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 13.30μμ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 290.200,00 €:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 142.000,00 €:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 €:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 1.161,29€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (12) δώδεκα μήνες, ή μέχρι εξάντλησης του συνόλου των ημερομισθίων του μηχανήματος-οχήματος οποτεδήποτε αυτή και αν συμβεί εντός της χρονικής περιόδου της υπογραφείσας σύμβασης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος προτίθεται να μισθώσει έναν εκσκαφέα και ένα φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο Δ.Χ. με τον χειριστή-οδηγό τους για τις ανάγκες καθαρισμού καναλιών, ρεμάτων, και αντιπυρικών ζωνών, καθώς και την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαρισμού όπως φερτά υλικά και μπάζα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 09:00 π.µ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας (www.dimosiraklias.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας, οδός Πλ.Μπακογιάννη 2 ή στο τηλέφωνο 2325 3 50138, αρμόδιος υπάλληλος Θεοδοσίου Γεώργιος.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  ΤΕΥΔ  -  Έντυπο επαγγελματικής ικανότητας Έντυπο οικονομικής προσφοράς

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.