Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 01 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με πρόχειρο Διαγωνισμό με το σύστημα: Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου5 του Ν.3669/08,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185908 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

 •          Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες :
 • Ι.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ προϋπολογισμού:10.607,64 ευρώ.
 • ΙΙ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ       -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ       προϋπολογισμού:4.877,31 ευρώ.
 • ΙΙΙ.       ΔΙΚΤΥΑ προϋπολογισμού:2.500,00 ευρώ.
 • Αντικείμενο του Έργου είναι η διαμόρφωση λαογραφικού μουσείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Κ Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας. Θα γίνου εσωτερικές διαρρυθμίσεις χωρίς την επέμβαση στα       φέροντα στοιχεία , έτσι ώστε να αναδειχθεί ο χώρος σε εκθετήριο λαογραφικών εκθεμάτων, από την πολιτιστική ιστορία της περιοχής. Θα δημιουργηθούν τέσσερεις χώροι εκθεμάτων διαστάσεων 2,00Χ3,00 και δύο χώροι 2,80Χ1,30 έκαστος. Επίσης θα κατασκευασθεί χώρος εκθεμάτων σε μη επισκέψιμο πατάρι από μοριοσανίδα MDF. Εργασίες βελτίωσης του εσωτερικού χώρου , όπως δάπεδα , επενδύσεις τοίχων κιγκλιδώματα κτλ καθώς και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτείται για τον φωτισμό και την ανάδειξη των εκθεμάτων.
 • Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
 • Θα γίνουν επενδύσεις τοίχων
 • Θα τοποθετηθούν γυψοσανίδες
 • Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να τοποθετηθούν έξτρα φωτισμοί.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε Λαογραφικό Μουσείο .

        

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.405,58 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 30.018,86 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηράκλειας (Πλ. Μπακογιάννη 2 τ.κ. 62400), μέχρι τις 26-11-2015 ΠΕΜΠΤΗ . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325350138 αρμόδιος υπάλληλος κος Θεοδοσίου Γεώργιος.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: α. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ και Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ1, ή Περιφερειακών Ενοτήτων εργοληπτικά πτυχία που έχουν το νόμιμο δικαίωμα , σε υποχρεωτική κοινοπραξία.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 488,12 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας.


Περίληψη διακήρυξης   -  Διακήρυξη  - Μελέτη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOYΕΡΓΟY «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 24.634,14 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 5.665,85 ευρώ) .

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων γυμναστικής, πτυσσόμενης εξέδρας, μονάδας κλιματισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής .

Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, β)Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά γ)Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ)Συνεταιρισμοί.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: 10/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Λοιπές πληροφορίες: Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας, οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών23253-50158-7 ή στο τηλέφωνο 2325350131.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό προμήθειας του έργου

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ»

και συγκεκριμένα για τις τεχνικές προδιαγραφές της πτυσσόμενης εξέδρας’

Διατυπώθηκαν ερωτήματα, στο υπ’ άριθμ. 23398/3-12-2015 έγγραφο της Sportsand play/Κων/νος Τόλιος που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πτυσσόμενης εξέδρας.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας αναφέρουν:

‘Να διαθέτει τα απαιτούμενα σκαλοπάτια πλάτους 0,80cm, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης. Η ένωση μεταξύ πατήματος και ριχτιού να επικαλύπτεται με γωνία αλουμινίου διαστάσεων 25χ25cm.’

Ερώτημα:

 1. Τα σκαλοπάτια θα είναι μεταλλικά ή ξύλινα;

β) Επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας αναφέρουν:

‘Να περιλαμβάνει πλαϊνό κιγκλίδωμα, το οποίο θα αποτελείται από κοιλοδοκό 40χ40mmκαι σωλήνα διαμέτρου Φ20mm.’

Ερωτήματα:

 1. Το πλαϊνό κιγκλίδωμα θα είναι περιμετρικά και στις τέσσερις (4) πλευρές της εξέδρας;
 2. Δεν διευκρινίζεται το ύψος αυτού του κιγκλιδώματος.
 3. Το κιγκλίδωμα θα έχει μια σωλήνα διαμέτρου Φ20mm ή περισσότερες;»

Διευκρινίζεται ότι

για το α) ερώτημα:

1. Τα σκαλοπάτια μπορούν να είναι είτε μεταλλικά, είτε ξύλινα.

για το β) ερώτημα:

1. Tο πλαϊνό κιγκλίδωμα θα είναι μόνο εκατέρωθεν των σκαλοπατιών.

2. Το ύψος του κιγκλιδώματος να είναι κατ’ ελάχιστον 0,90cm.

3. Το κιγκλίδωμα να έχει τουλάχιστον 2 σωλήνες διαμέτρου Φ20mm.

Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 5 του Ν. 3669/08,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950185 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ».

Το έργο αποτελείται από μια κατηγορία εργασιών, με προϋπολογισμό 52.145,06 Ευρώ (δαπάνη εργασιών 38.376,10 Ευρώ, Γ.Ε. & Ο.Ε. 6.907,70 Ευρώ , απρόβλεπτα 6.792,57 Ευρώ και αναθεώρηση 68,69 Ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 52.145,06 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 64.138,42 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηράκλειας (Πλ. Μπακογιάννη 2 T.K. 62400), μέχρι τις 3/12/2015 . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325350131 αρμόδιος υπάλληλος κα Σταμάτη Δέσποινα.

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμίσθωσεις των σχολικων αγροτεμαχίων:

της Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 7.938,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 95), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

της Τοπικής Κοινότητας Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 12.840,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 1217), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

της Δημοτικής Κοινότητας ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 20.063,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 138), που βρίσκεται στη Δ.Κ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ για την διετία 2016-2017

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

της Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 8.543,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 150), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ για την τετραετία 2016-2019

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

της Τοπικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 12.687,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 188), που βρίσκεται στη Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στην περίληψη της κάθε διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Αριθμός πρωτ. 22028/12-11-2015

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ               ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      

             Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την προμήθεια εξοπλισμού του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού είναι 19.716,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 16.029,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 3.686,79 ευρώ) .

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης :Προμήθεια εξοπλισμού(επίπλων, κλιματιστικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής .

Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  γ) Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) Συνεταιρισμοί.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: ΤΕΤΑΡΤΗ 25-11-2015 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Λοιπές πληροφορίες :Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50158-7.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

Αριθμός πρωτ. 22076/13-11-2015

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ              ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 24 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με πρόχειρο διαγωνισμό , κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 5 του Ν. 3669/08,,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950177   και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ».

Το έργο αποτελείται από μια κατηγορία εργασιών, με προϋπολογισμό 25.973,86 Ευρώ (δαπάνη εργασιών 19.139,00 Ευρώ, Γ.Ε. & Ο.Ε. 3.445,02 Ευρώ , απρόβλεπτα 3.387,60 Ευρώ και αναθεώρηση 2,24 Ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.973,86 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 31.947,85 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηράκλειας (Πλ. Μπακογιάννη 2 τ.κ. 62400), μέχρι τις 19/11/2015 Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325350138 αρμόδιος υπάλληλος κος Θεοδοσίου Γεώργιος.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις

α. που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ σε υποχρεωτική κοινοπραξία με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης του   άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου εκτός του Φ.Π.Α. δηλαδή στο ποσό των 519,48 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας . Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι ο Δήμος Ηράκλειας θα προσφύγει στην ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ευθείας ανάθεση)βάσει των όρων της υπ’ αριθμ.10656/2015 Διακήρυξης Δημάρχου , για την ομάδα 5 απορριμματοφόρα – καλαθοφόρο συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 8.000,00€ σύμφωνα με την υπ’αριθμ.161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Για την ομάδα 5 απορριμματοφόρα – καλαθοφόρο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος σύμφωνα με την υπ’αριθμ.141/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμ.πρωτ.:15164/08-09-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης .

   Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος Ηράκλειας στη διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ.62400

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα : 2325 3 50158-57 και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Δήμου , στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr .

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 03 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

Ανακοίνωση Διακήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.3 «Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό δί-κτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « ENERGYNET»»

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Ηράκλειας