Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

« Προμήθεια οικοδομικών , σιδηρικών & αδρανών   υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Ηράκλειας »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #21.000,00€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 133/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 133/2020.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ στο Δήμο Ηράκλειας» συνολικού προϋπολογισμού 59.660€ .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, στις 5 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00 π.µ και ώρα λήξης 11:00 π.μ , όπου ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Για το διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 1.193,20€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23250-28310, 28311.

 

Διευκρίνιση (29-7-2020)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

"Ανταλλακτικά & ελαστικά μηχανημάτων & οχημάτων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (έκτακτα-απευθείας 2020)"

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #3.860,99€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 780.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

1.<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ> ΠΟΣΟΎ 1.500,00 ΕΥΡΩ

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των    1.500,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»

Το συνολικό κόστος της προμήθεια θα ανέλθει στο ύψος των #2.500,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

«ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ »

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #14.979,20€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

««ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.787,20€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.