Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 4.554,27τ.μ. από το με αριθμό 424 <βοσκή κοινή> του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.».

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  22η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 11.30π.μ.

     Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50147.

   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης του με αριθμό Α10110 πρώην ανταλλάξιμου κτήμα, συνολικής έκτασης 4.499,00.τμ., στην τοποθεσία «Τσακιρλή» του αγροκτήματος Στρυμονικού, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 14η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 11.30π.μ.

     Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50147.

   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Διακήρυξη

 

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 86.000,00 €:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (28.225.81€ πλέον ΦΠΑ 6.774.19€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών , όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-10-2018 και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

Διευκρινίζεται ότι για το Ε4 ισχύουν τα παρακάτω:

 Ε4- Φωτιστικό για λαμπτήρες led 1,5μ.  εξωτερικών χώρων (σκαφάκι)

Αρίθμηση πίνακα ειδών Ε4
Είδος - τύπος Φωτιστικό για λαμπτήρες led μήκους 1,50μ. εξωτερικών χώρων (σκαφάκι) >=6000Κ   στεγανό   IP65
Περίβλημα Αλουμίνιο
Τύπος Με πυκνωτή    
Προστασία IP65 στεγανό
Ντουϊ Για λαμπτήρες Τ8 LED δύο σειρές
Χρήσεις Φωτιστικό δρόμου Φ.Ο.Π.
Τύπος λαμπτήρα led
Τάση λειτουργίας 220-240V
Ισχύς Έως 70 W

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση των κινητών πραγμάτων που προέρχονται από κατεστραμμένα παγκάκια, κούνιες, κάδους απορριμμάτων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.λ.π. τα οποία ευρίσκονται στο χώρο του μηχανοστασίου του Δήμου.      

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής,

την 23 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 13.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 13.30μμ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 290.200,00 €:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €:

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 142.000,00 €:

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.