Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

Η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του με αριθμό 317 αγροτεμαχίου, εμβαδού 6.171,27τ.μ. χαρακτηρισμένο ως ¨χέρσο κοινόχρηστο¨ του αναδασμού έτους 1977-81 του αγροκτήματος Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου, για γεωργική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 11.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ,ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 11.00π.μ. με τους παρακάτω όρους:                                                    

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50147.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Διακήρυξη

 

 

 

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy

Εμποροπανήγυρη Σκοτούσσας

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 10:30.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 10:30μ. με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/2007.

Διακήρυξη Σκοτούσσας

 

Εμποροπανήγυρη Σκοτούσσας

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 10:00.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 10:00μ. με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/2007

Διακήρυξη Ηράκλειας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

1)«Ενοικίαση χημικών τουαλετών στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ηράκλειας» και

2)«Ενοικίαση χημικών τουαλετών στο χώρο της εμποροπανήγυρης Σκοτούσσης»

                                                   

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #3.000,00 €# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 362/2019 και 363/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 362/2019 και 363/2019

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την  24 /6/2019 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

Δήμος Ηράκλειας

Πλατεία Μπακογιάννη 2

Ηράκλεια ΤΚ 62400

Οικονομική Υπηρεσία

 για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 7130/18-6-2019

(Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

 

Πρόσκληση  -  Τεχνική περιγραφή Εντυπο Οικονομικής προσφοράς Ηράκλειας  -  Τεχνική περιγραφή Εντυπο Οικονομικής προσφοράς Σκοτούσσας

 

 

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 670.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :    363.331,05 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       : 65.399,59 €

Απρόβλεπτα 15% :   64.309,60 €

Απολογιστικές δαπάνες για συνδέσεις ΟΚΩ:   47.282,34 €

Φ.Π.Α. 24%           : 129.677,42 €

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης στις Τ.Κ. Παλαιοκάστρου και Τ.Κ. Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας», συνολικού προϋπολογισμού 295.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:
 2. Δαπάνη εργασιών:     217.501,62 €
 3. ΓΕ + ΟΕ 18%:            39.150,29 €
 4. Απρόβλεπτα 15%:       38.497,79 €
 5. Δαπάνη της αναθεώρησης: 350,30 €.
 6. Το έργο χρηματοδοτείται το Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
 7. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 9. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17).
 10. 6.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3-7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
 11. 7.Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
 12. Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
 13. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

«Υπηρεσία παροχής συμβούλων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού διαχείρισης του Γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου-Ηράκλειας»

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #10.000,00 €# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 364/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των κάτωθι δημοτικών και σχολικών αγροτεμαχίων

 

Σχολικών αγρών Τριάδας   -   Δημοτικού Αγρού Λιθοτόπου 500 τ.μ.  -  Δημοτικού Αγρού Λιθοτόπου 507 τ.μ.

 

 

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.135,55€# με Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Δήμο και κάθε Ν.Π. ξεχωριστά.

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 05/06/2019 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ.αρ.:700/2019 Απόφαση Δημάρχου

Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.