Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

 «Προμήθεια Η/Υ»

 Το συνολικό κόστος της προμήθεια θα ανέλθει στο ύψος των #1.519,00€# με Φ.Π.Α.

 Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί

α) η υπ’ αριθ. 132/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και

β) οι βεβαιώσεις του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 132/2020.

 Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 10/02/2020 και ώρα 14:30.

Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

Δήμος Ηράκλειας

Πλατεία Μπακογιάννη 2

Ηράκλεια ΤΚ 62400

Γραφείο Προμηθειών

για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 1182/05-02-2020

 (Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).

 

Τεχνική Περιγραφή  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

 

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :

 «Ανάθεση ετήσιας συντήρηση και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, φαξ και εκτυπωτών κλπ.»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

 «Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών φαξ»

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας » με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και σύμφωνα με μελέτη 39/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για προμήθεια αντικειμένων παιδικών χαρών και συγκεκριμένα: CPV: 37535200-9 εξοπλισμός παιδικής χαράς , CPV : 14212120-7 Κροκάλες , CPV : 34928400-2 Αστικός Εξοπλισμός . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 10 μήνες.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

 Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 9.677.42€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (3) στο σύνολο των προςπρομήθεια ειδών της κάθε ομάδας , όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

         Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού, είτε μόνο για μία, για την προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Οχήματος τύπου φορτηγού αυτοκίνητου ανατρεπόμενου τριαξονικού για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.