Ο Δήμος Ηράκλειας προκυρήσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας του Φ.Ο.Π.Η. και της Κ.Ε.Δ.Η. ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι για α)γαλακτοκομικά, ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και

κατεψυγµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικός προϋπολογισμός  162.305,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι  η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του  κάθε τμήματος .

Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω  Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά .

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 180359) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 16-01-2023 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.15474/27-12-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosiraklias.gr.

 

Περίληψη διακήρυξης - Διακήρυξη - Μελέτη - ΕΕΕΣ(ΤΕΥΔ) - Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.