Ο Δήμος Ηράκλειας προκυρήσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ηράκλειας   και των νομικών του προσώπων έτους  2022-2024 » με του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 36/2022   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου , για προμήθεια καυσίμων κίνησης  cpv 09134200-2 ,  θέρμανσης  cpv 09135100-5 , αμόλυβδη cpv 09132100-4   , λιπαντικά  cpv 24951100-6 για χρονικό διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους έξι  (6)  μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολα των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κριτήριο κατακύρωσης : το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή πιστοποιείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας , κατά την ημέρα παράδοσης του είδους .

Χρόνος ισχύος προσφορών δώδεκα  (12) μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.256.334,98€ με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων.

Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης  υποβολής  προσφορών στις 27-12-2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 15-02-2023  και ώρα 15:00  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι : 21-02-2023  ώρα 10:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για την ομάδα που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων επτά  (7) ομάδες των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.