Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.429.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ):

Δαπάνη εργασιών: 1.027.269,67 €

ΓΕ + ΟΕ 18%: 184.908,54 €

Απρόβλεπτα 15%: 181.826,73 €

Δαπάνη αναθεώρησης: 35.027,32 €

Άθροισμα: 1.429.032,26 €

Το κόστος αναλύεται σε ποσό 906.441,05 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα) που αφορά οικοδομικές εργασίες και 522.591,21 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα)

που αφορά εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχώραφων (κτίσμα 1) και στο μικρότερο κτίσμα στη βόρεια πλευρά του (κτίσμα 3) στον οικισμό Χρυσοχώραφα του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την επανάχρηση του κυρίως κτιρίου και του μικρότερου γειτονικού του (κτίσματα 1 και 3), καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από 1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί πόροι στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», [Κωδικός MIS 5022195], μέσω του ΠΔΕ από τη ΣΑΕ 1551, κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510086, στο ποσό των 1.449.126,40 € με ΦΠΑ και 2) Ίδιοι πόροι του Δήμου στο ποσό των 322.873,60 € με ΦΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4

της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10 -17).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (με αντίστοιχο προϋπολογισμό 906.441,05 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με αντίστοιχο προϋπολογισμό 522.591,21 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%) του Μ.Ε.Ε.Π. και όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα, που είναι εγκατεστημένα:

α. Σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β. Σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Ε.Ο.Χ.)

γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη (Σ.Δ.Σ.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 28.580,65€, που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι της 10-07-2024.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και τον ορισμό επίβλεψης από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosiraklias.gr.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ποσού ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  -  Ευρωπαϊκό ενιαίο έντυπο σύμβασης

 

 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.