Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2017-2018» με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 45/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , για προμήθεια λιπαντικών.

Είδη : λάδι τύπος 1 cpv 09211100-2, λάδι τύπος 2   cpv 09211100-2 , βαλβολίνες τύπος 1   cpv 09211400-5 , βαλβολίνες τύπος 2 cpv 09211400-5 , ad blue   cpv 09222000-1 ,υγρά φρένων dot 4   cpv 09211650-2 , αντιψυκτικό   cpv 24951311-8 , σπρέϊ γράσου 400 ml τεμάχιο cpv 24951000-5 , σπρέϊ αντισκωριακό 400 ml τεμάχιο cpv 24951000-5 , υγρά υδραυλικά 68 cpv 09211610-0 , υγρά υδραυλ 46   cpv 09211610-0   , υγρά υδραυλ 32   cpv 09211610-0 ,   υγρά υδραυλ 32   cpv 09211610-0 ,   υγρά υδραυλ 30   cpv 09211610-0   ,     υγρα υδραυλ 10   cpv 09211610-0 , υγρα υδραυλ 10-30 cpv 09211610-0 ,     λιπαντικό 2τ cpv 09211100-2 , αντιπαγωτικό πετρελαίου cpv 24951310 , αντιβακτιριδιακό πετρελαίου cpv. 24951311-8   , βαλβολίνη 140 gl1 cpv 09211000-1 ,   γράσο ασβεστίου   cpv 09211610-0 ,   γράσο λιθίου   cpv 09211610-0 ,   σπρέϊ καθαριστικό καρμπυρατέρ 350-400ml cpv 39831500-1 ,     αιθέρας 400ml     cpv 09211000-1 , υγρά μπαταρίας   cpv 09211610-0.

Για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς (3) μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού .Ο Δήμος υποχρεούνται να απορροφήσει το σύνολα των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.498,70€ με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 2212-2017 και ώρα 07:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα στις 29-01-2018 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι : 02-02-2018 ώρα 09:00.

             Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 116,93 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική  

           Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

 

Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο προμήθειας  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς                                                      

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.