Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμόγια την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 26615/30-12-2014

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

   Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2 - Ηράκλεια Σερρών, Τ.Κ. 62400

   Τηλέφωνα:2325 3 50133, 2325 3 50130, 2325 3 50137. Φαξ: 2325 3 50131

2.Τίτλος: «Διαχείριση και βελτίωση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας»

3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διαχείριση και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας, η οποία θα επιτευχθεί με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού (των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου).

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται οι διάφοροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, χλοοτάπητες γηπέδων ποδοσφαίρου, νησίδες, κόμβοι, παρτέρια, δενδροστοιχίες, πεζόδρομοι, αύλειοι χώροι σχολείων, ΚΑΠΗ κλπ, χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής) των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί κοπή της αυτοφυούς βλάστησης στα ερείσματα τμήματος του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ηράκλειας.  

Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει :

α) το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηράκλειας για τους χλοοτάπητες όλων των κυρίων καθώς και των βοηθητικών γηπέδων ποδοσφαίρου και

β) τις δημοτικές ενότητες Ηράκλειας και Στρυμονικού για όλες τις υπόλοιπες εργασίες.

5.Προσφορές : Γίνoνται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης .

6.Συνολικός προϋπολογισμός :159.999,54€ με Φ.Π.Α. Προεκτιμώμενη αξία:130.080,93€ χωρίς Φ.Π.Α.                                                  

7.Διάρκεια σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.601,61€.

   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.grόπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 27/01/2015 και ώρα 15:00μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 30/01/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

           Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 05/02/2015 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Oλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και επίσης διαθέτουν πτυχίο γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας, δασολόγου ή τεχνολόγου δασοπονίας ή στο δυναμικό της εταιρίας, συνεταιρισμού κ.λ.π. υπάρχει τουλάχιστον ένας γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας, δασολόγος ή τεχνολόγος δασοπονίας.

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Περίληψη διακήρυξης  - Διακήρυξη - Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.