Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.400,79 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71320000-7

 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

1.      6.790,86 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)

2.      2.962,01€ για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες)

3.      2.332,38 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες)

4.      6.297,50 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)

5.      1.096,20 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

και 2.921,84 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosiraklias.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23253 50133, fax επικοινωνίας 23253 50131, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρταλίδης Στέργιος.

 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 22 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Προκήρυξης.

 6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 της Προκήρυξης.

 7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

 9. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

 10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

 11.Το αποτέλεσμα της διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Τεύχη δημοπράτησης  -  ΤΕΥΔ  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.