Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 14.400,00€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις(3)μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 04 Μαίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής .

Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 2325025990.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  - ΤΕΥΔ  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.