Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2019-2021» με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη 32/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , για προμήθεια λιπαντικών.

09211000-1 - Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

09211100-2 - Έλαια κινητήρων

09211200-3 - Λιπαντικά συμπιεστών

09211300-4 - Λιπαντικά στροβίλων

09211400-5 - Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών  

09211500-6 - Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού

09211600-7 - Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων

09211700-8 - Λευκά έλαια και παραφινέλαια

09211800-9 Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα

09211900-0 - Λιπαντικά έλαια συστημάτων έλξης

09220000-7 Βαζελίνη , κεριά και ειδικά αποστάγματα

Για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς (3) μήνες μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού .Ο Δήμος υποχρεούνται να απορροφήσει το σύνολα των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 24-10-2019 και ώρα 07:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα στις 27-11-2019 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι : 03-12-2019   ώρα 09:00.

             Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 322,58 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική  

           Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)          

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

        

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.