Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

Πίνακας αγροτεμαχίων

Α/α Κοινότητα Αριθμός αγροτεμαχίου

Έκταση

(τ.μ.)

Ωρα λήξης Εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου

Ελάχιστο όριο

1ης προσφ./ στρ.

Ποινική ρήτρα

(παραγρ. 11)

1 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 150 8.543,00 10.00 26,60 31,10 30,00
2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 95 7.938,00 10.15 12,80 16,10 15,00
3 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 138 20.063,00 10.30 82,30 41,00 85,00
4 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1217 21.840,00 10.45 72,10 33,00 75,00
5 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 188 12.687,00 11.00 39,40 31,00 45,00
6 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 429 6.897,00 11.15 21,00 30,50 25,00
7 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 426 10.000,00 11.30 30,50 30,50 35,00
8 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 422 3.223,00 11.45 9,90 30,50 15,00
9 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ 246 5.500,00 12.00 16,80 30,50 20,00
10 ΚΟΙΜΗΣΗ 74 12.250,00 12.15 81,50 66,50 85,00
11 ΚΟΙΜΗΣΗ 488 3.000,00 12.30 20,00 66,50 25,00

Οι εκμισθώσεις για τέσσερα (4) καλλιεργητικά έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού, θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

                                  13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη

την 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ώρα λήξης (βλ.πίνακα)

με τους παρακάτω όρους:

1)Στη δημοπρασία να γίνονται δεκτοί μόνο κατοικοδημότες του Δήμου Ηράκλειας Σερρών και γεωργοί το επάγγελμα (όχι συνταξιούχοι), και στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη και δεν παρουσιαστεί κανείς να πλειοδοτήσει, θα επαναληφθεί την ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος με διακήρυξη του στον ίδιο τόπο, και με τους ίδιους όρους, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες μας γεωργοί το επάγγελμα (όχι συνταξιούχοι). Σε περίπτωση που και αυτή την φορά η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί την ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος με διακήρυξη του στον ίδιο τόπο, και με τους ίδιους όρους, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Έλληνες πολίτες γεωργοί το επάγγελμα (όχι συνταξιούχοι).

2)Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τους πλειοδότες, η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους υπόλοιπους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

3)Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό του.

4)Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή :

1)Βεβαίωση μη οφειλής του Δήμου Ηράκλειας,

2)Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο και τον Δήμο,

3)Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΤΟΕΒ ότι δεν χρωστάει και για τα άλλα του χωράφια

4)Τελευταία βεβαίωση ασφαλιστικής-ταμειακής ενημερότητας από Ο.Γ.Α.

5)Εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου χωρίς όρους, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού σύμφωνα με το πίνακα αγροτεμαχίων , η οποία εγγύηση αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον τελευταίο πλειοδότη με άλλη, ποσού ίσο με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος ενός έτους.

5)Αποκλείονται από τη δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΤΟΕΒ ότι δεν χρωστάει και για τα άλλα του χωράφια, τελευταία βεβαίωση ασφαλιστικής-ταμειακής ενημερότητας από Ο.Γ.Α. και εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου.

6)Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, κατά στρέμμα, σύμφωνα με τον πίνακα αγροτεμαχίων.

7)Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης άνευ δικαιώματος τούτου της διαιρέσεως και διζήσεως.

8)Ο μισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στην έκταση αυτή, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

9)Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κατάσταση γενικά και τα όρια του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου και ο μισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα εναντίον του Δήμου, για οποιαδήποτε σχετική διαφορά προκύψει, καθόσον τεκμήριο έχει ότι είναι γνώστης της όλης κατάστασης, των ορίων του και όλα τα έξοδα διαμόρφωσης βαρύνουν τον μισθωτή.

10)Ο μισθωτής οφείλει να εκμεταλλευτεί το μίσθιο σύμφωνα με τους κείμενους νόμους, υπακούοντας στις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από αυτούς, η παράβασή τους θα συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή το Δ.Σ. με απόφασή του κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και διενεργεί νέα δημοπρασία σε βάρος του.

11)Ο μισθωτής δεν μπορεί να παραχωρήσει ή μεταβιβάσει ή εκμισθώσει σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη σύμβαση που θα υπογράψει χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα ή σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Αυτός είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει στο Δήμο το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση, γιατί διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα στο Δήμο σύμφωνα με τον πίνακα αγροτεμαχίων.

12)Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση.

13)Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.

14)Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

15)Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας σε ισόποσες ετήσιες δόσεις Συγκεκριμένα το μίσθωμα της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και το μίσθωμα της επόμενης θα καταβληθεί μέχρι την 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους (θα προκαταβάλλεται). Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν προκαταβάλλει το ενοίκιο ορίζεται ρητώς ότι δεν μπορεί να καλλιεργήσει τους αγρούς.

16)Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται για τον μισθωτή τη διάλυση της σύμβασης και την έκπτωσή του, που θα του αναγγελθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

17)Τα πρακτικά της δημοπρασίας πρέπει να εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή και από τη μη έγκριση αυτής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά ο τελευταίος πλειοδότης, καθώς επίσης καμιά αξίωση δεν μπορεί να έχει για καθυστέρηση της κοινοποίησης σ’ αυτόν από το Δήμο της εγκριτικής απόφασης.

18)Από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον μισθωτή της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα η σύμβαση θεωρείται οριστική.

19)Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο ενοικιαστής να μειώσει το μίσθωμα λόγω θεομηνίας, ξηρασίας ή όποιας άλλης αιτίας.

 

Διακήρυξη

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 
 
 
 
 
 
Διακήρυξη
 
Διακήρυξη
 
 
Transliteration
Diakíryxi
SAVE
CONTINUE
view saved words →
Don't translate on double-click
 
Don't show floating button
 
 
No Internet Connection
 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.