Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 104.686,34 € χωρίς ΦΠΑ:  και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 47.247,69  για μελέτη κατηγορίας  06 (Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων) 6.371,23€ για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβ. Χώρου Έργων) 12.807,00€ για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική Μελέτη) 20.372,54€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτη) 1.288,34€ για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 2.944,80 € για μελέτη κατηγορίας 14 (Ενεργειακή Μελέτη) και 13.654,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες .

Η μελέτη χρηματοδοτείται στο ποσό των 119.040,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 1551 [Κωδικό εναρίθμου ΣΑΕ ΠΔΕ: 2018ΣΕ15510086 και στο ποσό των 10.771,06 € από ιδίους πόρους του φορέα και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Η διακήρυξη της Μελέτης έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η/02/2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 2.093,73 €, που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι της 29/12/2021.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosiraklias.gr .

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  ΤΕΥΔ  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.