ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 515.934,00 €:

Δαπάνη εργασιών :    293.786,37 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       : 52.881,55 €

Απρόβλεπτα 15% :   52.000,19 €

Αναθεώρηση       :         3.986,68 €

Απολογιστικές δαπάνες (για διαχείριση ΑΕΚΚ) :   13.420,88 €

Φ.Π.Α. 24%      : 99.858,16 €

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17).

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

7. Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

8. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα

α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 1ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ ή 2Α2 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1ης τάξης και άνω σε Κ/Ξ με ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω

ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2Α2 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε Κ/Ξ με ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω

που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 8.322,00 €, που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 14/06/2020.

10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Η και από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕ-055-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ.

11. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χρόνος των δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

14. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosiraklias.gr

 

Περίληψη διακήρυξη  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  ΤΕΥΔ

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.