Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

         Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους ,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου.

Αριθμός Διακήρυξης: 25607/11-12-2014

1.Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Ηράκλειας

   Διεύθυνση:Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

   Τηλέφωνα:23253.50158-23253.50157-23253.137 Φαξ:23253.50158-23253.50159

2.Υπό προμήθεια είδη – ποσότητες συνολικά για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα:

   Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ :   Πετρέλαιο θέρμανσης 230.466,71 λίτρα (CPV09135100-5)

   Πετρέλαιο κίνησης 105.613,29 λίτρα (CPV 09134100-8)

   Βενζίνη αμόλυβδη 34.277,31 λίτρα (CPV 09132100-4)

   II) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :   Έλαια κινητήρων 1.370 λίτρα (CPV09211100-2) , λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 283 λίτρα (CPV09211400-5) , ειδικά αποστάγματα 451 λίτρα (CPV09222000-1) , υγρά φρένων 12 λίτρα (CPV09211650-2) , αντιψυκτικά παρασκευάσματα 230 λίτρα (CPV24951311-8) , γράσσα και λιπαντικά 24 τεχάχια (CPV24951000-5) , υγρά υδραυλικών συστημάτων 1.960 λίτρα (CPV09211610-0).

3.Κατανομή σε ομάδες : Δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη ποσότητα της ομάδας.

4.Συνολικός προϋπολογισμός :

407.032,53€ χωρίς Φ.Π.Α.

93.617,47€ Φ.Π.Α.(23%)

500.650,00€ συνολικός προϋπολογισμός

5.Διάρκεια σύμβασης : Από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015 με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες έως 31-03-2016 εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης.Σημειώνεται ότι θα υπογρφούν επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

6.Απαιτούμενες εγγυήσεις:Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 8.140,65€ εφ’όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για μία ή περισσότερες ομάδες για τις οποίες θα συμμετέχει.

   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7.Καθώς ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν διαθέτουν δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» ΟΜΑΔΕΣ Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας I)KAΥΣΙΜΑ θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων. Με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που το πρατήριο ( για τους συμμετέχοντες για τις ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας Ι)ΚΑΥΣΙΜΑ ) βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ,Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη , σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση , στα οχήματα και μηχανήματα αυτού.

8.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού:Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση .

9.Xρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22/01/2015 και ώρα 15:00 μ.μ..Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 28/01/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες.

11. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών και κοινοπραξίες προμηθευτών.

12. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πέμπτη 11-12-2014

13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Περίληψη διακήρυξης   -   Μελέτη  -   Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.