Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»,προϋπολογισμού 543.035,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (441.492,11 € πλέον ΦΠΑ 101.543,19 €) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής τους.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι:

ΟΜΑΔΑ Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

α) πετρέλαιο θέρμανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αμόλυβδη

ΟΜΑΔΑ ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα οποία έχουν χωριστεί σε υποομάδες, ως εξής:

Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

Α) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 37.991,04 λίτρα, Πετρέλαιο κίνησης 137.238,12 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 15.098,72 λίτρα) Δήμου Ηράκλειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 268.435,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 18.995,51 λίτρα) Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ)Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 60.785,65 λίτρα) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δ)Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 45.589,24 λίτρα) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ε) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 19.303,05 λίτρα, Πετρέλαιο κίνησης 237,69 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 9.443,64 λίτρα) της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης 6.033,28 λίτρα, Πετρέλαιο κίνησης 8.000 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη 11.000 λίτρα) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηράκλειας ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΙΙ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Ηράκλειας ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προδιαγραφές των καυσίμων και των λιπαντικών θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηράκλειας και των νομικών του προσώπων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας ( άρθρο 3, παρ.6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν από το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31-12-2014 με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την αριθμ. 11389/93 απόφαση Υπ.Εσωτ. (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 και των Ν.2286/95, Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.2741/99, Ν.3886/10, Ν.3548/07.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ ( ώρα λήξης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας ( Πλατεία Μπακογιαννη 2, Τ.Κ 62400, Ηράκλεια) και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί προμηθευτές, φυσικά πρόσωπα, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε., Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (με τον ΦΠΑ).Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για επί μέρους ομάδες το ποσοστό του 5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπολογισμό με ΦΠΑ των ομάδων αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια καθώς και να προμηθευτούν έντυπα συμμετοχής, διακήρυξης κ.τ.λ από την υπάλληλο Σιώπη Στυλιανή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, Πλατεία Μπακογάννη 2. Τ.Κ 62400, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2325350158.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελέυθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosiraklias.gr

Η διακήρυξη έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/11/2013

Διαθέσιμα για λήψη:   Μελέτη         Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.