Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η προμήθεια λαμπτήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δημοτικού οδικού φωτισμού και σε κτιριακές εγκαταστάσεις ΔΕ Σκοτούσσας και ΔΕ Στρυμονικού, όπως στην τεχνική περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.000,00 ΕΥΡΩ, με διατιθεμένη πίστωση 17.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με ΦΠΑ 23% , από δημοτικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Ηράκλειας στο Δημοτικό Κατάστημα πλατεία Μπακογιάννη 2 την 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ (έναρξη) μέχρι 11:30 π.μ     (λήξη παράδοσης προσφορών).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του συνολικού προϋπολογισμού της προσφοράς ήτοι 850,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ολα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)

β) Ολα τα νομικά πρόσωπα

γ) Συνεταιρισμοί

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350158.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Αναλυτικά: Διακήρυξη    Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.