Ο Δήμος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση κζ' στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α')
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τους όρους της σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contact HealthNET-CN1-SO1.2-SC024/24.5.2018) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και του Επικεφαλή Εταίρου του παραπάνω έργου
  5. Τους όρους του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου
  6. Την αριθ. 39/2018 (ΑΔΑ:6ΑΙΚΩΡΤ-ΗΘ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» MIS 5030719
  7. Την υπ’ αριθ. 102/2021 (ΑΔΑ:9Ο25ΩΡΤ-ΑΑ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
  8. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
  9. Την υπ’ αριθμ. 361/2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση του ποσού προϋπολογισμού εξόδων
  10. Την υπ’ αριθμ. 5499/18-05-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Ηράκλειας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) ΙΑΤΡΟ, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος 31/08/2021, ( με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες συνολικά εφόσον το έργο παραταθεί), για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, για τη λειτουργία του οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Αντικείμενο του έργου: Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το πρόγραμμα είναι ηλικιωμένοι, άνεργοι, αλλά και άτομα που δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν εύκολα ώστε και να λάβουν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, (λήψη ιατρικού ιστορικού) και στην αυτοδιάθεσή του (φυσική εξέταση), με στόχο τη βελτιστοποίηση των συμφερόντων του ασθενούς. Η ιατρική φροντίδα που θα προσφέρεται στους πολίτες του Δήμου Ηράκλειας μέσω του HealthNET θα επικεντρώνεται σε βασικές εξετάσεις αίματος, στη μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης, καθώς και στη μέτρηση πίεσης, μπορούν να γίνονται επίσης καρδιογραφήματα και λιπομετρήσεις.

Η συνολική αμοιβή του Ιατρού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 Επιπροσθέτως πρέπει να προσκομιστούν

α) Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3528/2007)

γ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

δ) Βιογραφικό

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του

Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν (μαζί με όλα τα δικαιολογητικά) , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, Τ.Κ: 62400, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας (τηλ. επικοινωνίας: 2325 3 50109). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (06) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως την Τετάρτη 26/5/2021 και ώρα 14:00, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας, (www.dimosiraklias.gr).

 

Ανακοίνωση  - Αίτηση 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.