Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 301158/MA 3334/23-05-2013 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ», Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 και της πρόθεσης του Δήμου Ηράκλειας να υποβάλει πρόταση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή – Μέτρο 2.1. Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου που θα αναλάβει την υλοποίηση της εργασίας «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» επί της προαναφερόμενης πρότασης. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στα 6.150,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ενημέρωση του φορέα όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης και στους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  • Σύλληψη και συζήτηση της ιδέας και επεξεργασία αυτής ώστε να είναι επιθυμητή από το φορέα και αποδεκτή από τους λοιπούς εταίρους.
  • Αναζήτηση διασυνοριακών εταίρων από την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και συνεννοήσεων για το σχηματισμό εταιρικού σχήματος - δικτύωσης.
  • Εντοπισμός δυνητικής παρέμβασης με σαφή επιδεικτική αξία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών αειφορικής ενέργειας με την οποία θα επιτευχθεί αυτή.
  • Εκπόνηση προκαταρκτικής τεχνικής μελέτης για τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου, των γενικών τεχνικών προδιαγραφών και αξιόπιστου προϋπολογισμού της ανωτέρω παρέμβασης.
  • Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων, το οποίο εκτός από την ανωτέρω παρέμβαση θα περιλαμβάνει -ενδεικτικά- δράσεις τεχνικής υποστήριξης, κεφαλαιοποίησης γνώσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.ά.
  • Υποστήριξη του Εργοδότη ως «Εταίρου» (Partner) του έργου όσον αφορά στις διαβουλεύσεις που θ’ απαιτηθούν με τους λοιπούς διασυνοριακούς εταίρους αλλά και ειδικότερα στην υποστήριξή του σε τεχνογνωσία καθώς και στη συγγραφή της πρότασης και τη συλλογή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
  • Υποστήριξη του Εργοδότη για τη σύνταξη της πρότασης με βάση το ανωτέρω σχέδιο δράσης και κατάρτιση του φακέλου υποβολής της, κατά τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.
  • Έγκαιρη υποβολή αυτών μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή INTERREG, στη Θεσσαλονίκη.
  • Υποστήριξη της πρότασης κατά τη φάση της αξιολόγησης με παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Γούσιου Αικατερίνη (τηλ. 2325 3 50109, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.