Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Προκηρύσσει

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 6.690.393,55 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 140.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.))και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45232420-2 (Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .

Ο αναθέτων φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας με στοιχεία επικοινωνίας:

Κτίριο πρώην Εφορίας

62400 – Ηράκλεια Σερρών

23250-28242

23250-28249

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

κ. Μπαντή Παναγιώτα

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ Ηράκλειας Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑ Ηράκλειας

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Σερρών.

 Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 05 / 06 / 2020.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

 

Προκήρυξη  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  ΤΕΥΔ  -  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.