Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν και την με αριθ. πρωτ. οικ. 28409/16-7-2014 εγκύκλιο 39 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα εθελοντικής Κινητικότητας», ο Δήμος Ηράκλειας επιθυμεί να καλύψει τις ειδικότητες που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση-ανακοίνωση, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ, από άλλους ΟΤΑ α΄ και β' βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 29-8-2014

 Ανακοίνωση-πρόσκληση

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Λιθοτόπου

Webcam Ηράκλειας