ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
 1.τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 ( 234/Α΄)
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
4.την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου
5. το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. οικ. 45808/14-11-2013 έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ και από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006,.
6.την υπ’ αρ. πρωτ. ΑΣΕΠ 8117 / 1-8-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ
7.το άρθρο 31 του Ν. 4258/14 ( 94/14-04-2014 τεύχος Α΄ ),
8.την εγκύκλιο 49/οικ. 31635/19-08-2014 του ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014 »
9.την υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου
10.την αριθ. Πρωτ. 23864/10-12-2014 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας»
11.την αριθ. Πρωτ. 596/26-11-2014 Βεβαίωση της προϊσταμένης του Γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Ε.Δ.Η ότι οι προβλεπόμενες αμοιβές των συμβασιούχων έργου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό έτους 2014 και θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του «Παιδικού Σταθμού Ηράκλειας», που εδρεύει στην Ηράκλεια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ιατρική παρακολούθηση της υγείας των νηπίων στα πλαίσια λειτουργίας της δομής Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας ενταγμένης στο πλαίσιο της πράξης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.
 
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.