Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσει:

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή. Για τα καύσιµα χαµηλότερη τιµή θεωρείται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης κάθε είδους,την ηµέρα παράδοσής τους ,του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιµή στο σύνολό τους.

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 8315/27-05-2015

1.Αναθέτουσα Αρχή:∆ήµος Ηράκλειας

∆ιεύθυνση: Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο:23253.50138-158-157   Φαξ:23253.50159

2.Τίτλος:Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Ηράκλειας και των νοµικών   του προσώπων έτους 2015.

3.Υπό προµήθεια είδη :

Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

α)πετρέλαιο θέρµανσης , β)πετρέλαιο κίνησης , γ)βενζίνη αµόλυβδη.

Τα οποία έχουν χωριστεί σε οµάδες ως εξής :

ΟΜΑ∆Α Α: Όσον αφορά τον ∆ήµο Ηράκλειας τα προς προµήθεια είδη είναι :πετρέλαιο θέρµανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη συνολικής αξίας 173.500,00€ µε ΦΠΑ.

OΜΑ∆Α Β: Όσον αφορά τον Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.) το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 25.000,00€ µε ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α Γ: Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηράκλειας το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 80.000,00€ µε ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α ∆: Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηράκλειας το προς

προµήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρµανσης συνολικής αξίας 60.000,00€ µε ΦΠΑ.

ΟΜΑ∆Α Ε: Όσον αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η.) τα προς προµήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρµανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη συνολικής αξίας   43.400,00€ µε ΦΠΑ.

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Όσον αφορά την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηράκλειας (∆.Ε.Υ.Α.Η.) τα προς προµήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρµανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη συνολικής αξίας 54.750,00€ µε ΦΠΑ.

II)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προµήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχηµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας έχουν συνολική αξία 19.000,00€ µε ΦΠΑ.

4.Κατανοµή σε οµάδες ∆ικαίωµα συµµετοχής για µία ή περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόµενη ποσότητα της οµάδας.

5.Συνολικός προϋπολογισµός :

370.447,15€ χωρίς Φ.Π.Α.

85.202,85€ Φ.Π.Α.(23%)

455.650,00€ συνολικός προϋπολογισµός

6.∆ιάρκεια σύµβασης : Από υπογραφής της σύµβασης και για ένα (1) έτος µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις (3) µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης.

Σηµειώνεται ότι θα υπογραφούν επιµέρους συµβάσεις µε τα νοµικά πρόσωπα .Ο ∆ήµος και τα νοµικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολο των καυσίµων –λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.

7.Απαιτούµενες εγγυήσεις:Η εγγυήση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( χωρίς ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος(οµάδα)που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ., νόµος 4281/2014.

8.∆ιάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισµού:Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άµεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (www.pRomitheus.gov.gR)

9.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.pRomitheus.gov.gR του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών 30 Iουνίου 2015 και ώρα 07:00π.µ..και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 15.00 µ.µ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 10 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού ,χωρίς καµιά αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.

11. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Φυσικά, νοµικά πρόσωπα ,ενώσεις προµηθευτών, συνεταιρισµοί.

12. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη - Βοηθητικά αρχεία

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.