Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 43.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (καθαρό ποσό 34.959,35€ πλέον Φ.Π.Α. 8.040,65€).
Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα  τιμή , ανά ομάδα οχημάτων ,  στο σύνολο της ομάδας.


Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα στις 06 Ιουλίου 2015 και ώρα  11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που του επιτρέπεται να προσφερθεί. Η  εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά  (7) μήνες μετά από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Δήμος  διατηρεί  το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2,  ή στο τηλέφωνο 23253-50138-58-57.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.