Σύμφωνα με την από 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διαρκείας» (ΦΕΚ 65Α/28-06-2015) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε μορφή θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από 28-06-2016 έως 06-07-2015 , δύναται δε η ως άνω χρονική περίοδος να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας και τυχόν παράτασης αυτής θα διεξαχθούν κανονικά.

Αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης από τα πιστωτικά ιδρύματα , σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς , θα καταθέτουν ή θα υποβάλλουν , αντί της απατούμενης εγγυητικής επιστολής , υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισμού στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρείας ότι : «Λόγω της τραπεζικής αργίας , σύμφωνα με την από 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διαρκείας»(ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) , θα προσκομίσω χωρίς καμία όχληση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας, την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης».

Οι προσφορές των ως άνω διαγωνισμών θα αποσφραγισθούν αλλά δεν θα αξιολογηθούν μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι από την ανωτέρω ενημέρωση του θέματος εξαιρούνται οι διαγωνισμοί των έργων.

   Για κάθε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας .

 

    ο Διευθυντής                        Ο Αντιδήμαρχος

Ζέκος Κωνσταντίνος              Χαβαλές Δημήτριος

 

Ανακοίνωση

 

Ο Προϊστάμενος

της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Παπαβασιλείου Αργύρης

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.