Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμόγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 – 22 Κ.Μ. ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών. Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο λόγο της συνολικής βαθμολογίας προς την τιμή της οικονομικής προσφοράς.

Αριθμός Διακήρυξης: 12252/20-7-2015

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο: 2325 3 50137-109 Φαξ: 2325 3 50159

2. Τίτλος: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 – 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων. CPV: 34144512-0

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 138.211,38 χωρίς Φ.Π.Α.

31.788,62 € Φ.Π.Α. (23%)

170.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

Θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015»

4. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της προμήθειας. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ., νόμος 4281/2014.

5. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.grόπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 21/08/2015 και ώρα 07:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/08/2015 και ώρα 15.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 31/08/2015 και ώρα 10:30 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

7. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά, νομικά πρόσωπα ,ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί.

9. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Περίλιψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.