Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 01 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με πρόχειρο Διαγωνισμό με το σύστημα: Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου5 του Ν.3669/08,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185908 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ».

  •          Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες :
  • Ι.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ προϋπολογισμού:10.607,64 ευρώ.
  • ΙΙ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ       -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ       προϋπολογισμού:4.877,31 ευρώ.
  • ΙΙΙ.       ΔΙΚΤΥΑ προϋπολογισμού:2.500,00 ευρώ.
  • Αντικείμενο του Έργου είναι η διαμόρφωση λαογραφικού μουσείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Κ Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας. Θα γίνου εσωτερικές διαρρυθμίσεις χωρίς την επέμβαση στα       φέροντα στοιχεία , έτσι ώστε να αναδειχθεί ο χώρος σε εκθετήριο λαογραφικών εκθεμάτων, από την πολιτιστική ιστορία της περιοχής. Θα δημιουργηθούν τέσσερεις χώροι εκθεμάτων διαστάσεων 2,00Χ3,00 και δύο χώροι 2,80Χ1,30 έκαστος. Επίσης θα κατασκευασθεί χώρος εκθεμάτων σε μη επισκέψιμο πατάρι από μοριοσανίδα MDF. Εργασίες βελτίωσης του εσωτερικού χώρου , όπως δάπεδα , επενδύσεις τοίχων κιγκλιδώματα κτλ καθώς και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτείται για τον φωτισμό και την ανάδειξη των εκθεμάτων.
  • Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
  • Θα γίνουν επενδύσεις τοίχων
  • Θα τοποθετηθούν γυψοσανίδες
  • Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να τοποθετηθούν έξτρα φωτισμοί.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε Λαογραφικό Μουσείο .

        

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.405,58 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 30.018,86 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηράκλειας (Πλ. Μπακογιάννη 2 τ.κ. 62400), μέχρι τις 26-11-2015 ΠΕΜΠΤΗ . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325350138 αρμόδιος υπάλληλος κος Θεοδοσίου Γεώργιος.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: α. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ και Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ1, ή Περιφερειακών Ενοτήτων εργοληπτικά πτυχία που έχουν το νόμιμο δικαίωμα , σε υποχρεωτική κοινοπραξία.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 488,12 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας.


Περίληψη διακήρυξης   -  Διακήρυξη  - Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.