Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του µε αρ. Πρωτ.: οικ.100125/08.01.2016 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ' που αφορά ∆ιαβίβαση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο : « Αδειοδότηση υφιστάµενων υποδοµών τριών υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων στην πεδιάδα Σερρών (1ου αρδευτικού δικτύου Ηράκλειας-ΙΙΙ αρδευτικού δικτύου Σιδηροκάστρου-δικτύου ∆υτικής ∆ιώρυγας», (υποκατηγορία Α1 – 2η οµάδα – Υδραυλικά Έργα - µε α/α 03). Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΤΟΕΒ 1ου ΑΡ∆ΕΥΤ. ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ΙΙΙ ΑΡ∆ΕΥΤ.∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ

1. Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 11.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 11.03.2016.

2. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 22.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η            25.02.2016

3. Αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ'

4. Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350442) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας     Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.pkm.gov.gr  και        ειδικότερα         στη       διαδροµή Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική      Αδειοδότηση Έργων  και  ∆ραστηριοτήτων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συµβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” την 22η Ιανουαρίου 2016.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας. (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

Αντώνιος ∆. Γυφτόπουλος

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.