Ο Δήμαρχος Hράκλειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμόγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους, την ημέρα παράδοσής τους ,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό τους.

Αριθμός Διακήρυξης: 6980/25-05-2016

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

   Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

   Τηλέφωνο:23253.50138-141-140 Φαξ:23253.50159

2.Τίτλος:Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ηράκλειας και των νομικών του προσώπων    

   έτους 2016-2017.

3.Υπό προμήθεια είδη :

   Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

   α)πετρέλαιο θέρμανσης , β)πετρέλαιο κίνησης , γ)βενζίνη αμόλυβδη.

Τα οποία έχουν χωριστεί σε ομάδες ως εξής :

ΟΜΑΔΑ Α:Όσον αφορά τον Δήμο Ηράκλειας τα προς προμήθεια είδη είναι :πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 192.000,00€ με ΦΠΑ.

OΜΑΔΑ Β:Όσον αφορά τον Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.) το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 31.051,35€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ:Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 80.000,00€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ:Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 60.000,00€ με ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Ε:Όσον αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) τα προς προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 30.000,00€ με ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Όσον αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) τα προς προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 45.270,00€ με ΦΠΑ.

II)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ηράκλειας έχουν συνολική αξία 10.000,00€ με ΦΠΑ.

4.Κατανομή σε ομάδες : Δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη ποσότητα της ομάδας.

5.Συνολικός προϋπολογισμός :    364.488,90χωρίς Φ.Π.Α.

                                                       83.832,45€ Φ.Π.Α.(23%)

                                                  448.321,35€ συνολικός προϋπολογισμός

6.Διάρκεια σύμβασης : Από υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες   εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης. Σημειώνεται ότι θα υπογρφούν επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα .Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολο των καυσίμων –λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

7.Απαιτούμενες εγγυήσεις :Η εγγυήση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ( χωρίς ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος(ομάδα)που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ., νόμος 4281/2014.

8.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.grόπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

9.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα

διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 29 Iουνίου 2016 και ώρα 07:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού ,χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

11. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά, νομικά πρόσωπα ,ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί.

12. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.