Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €:
Δαπάνη εργασιών : 20.800,12 €
ΓΕ + ΟΕ 18%       : 3.744,02 €
Απρόβλεπτα 15% : 3.681,62 €
Αναθεώρηση         : 0,05 €
Φ.Π.Α. 24%          : 6.774,19 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)
από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών,
μέχρι την 02-02-2017, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50138.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςκατά το άρθρο 125, του Ν. 4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
σε οποιαδήποτε Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του ΜΕΕΠ σε κοινοπραξία με Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ ή Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
που έχουν το νόμιμο δικαίωμα.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 564,52 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.