Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηράκλειας με θητεία από 02-03-2017 μέχρι 31-08-2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Χαβαλέ Δημήτριο του Νικολάου
Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και οχημάτων που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
 • Την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της Σκοτούσσας.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας.
 • Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας καθώς και την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 • Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας.
Β. καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής.
 • Την εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των δικαιολογητικών, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων και γενικά των πράξεων των σχετικών με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.
2. τον κ. Σαββίδη Βασίλειο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και οχημάτων που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
 • Την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Στρυμονικού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Τριάδας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.
 • Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού. καθώς και την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 • Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.
3. τον κ. Αβραμίδη Ιωάννη του Ιωάννη
Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
 • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ηράκλειας και τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών, Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων.
 • Την άσκηση υπαίθριων, εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.
4. τον κ. Μουρατίδη Νικόλαο του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Την ευθύνη των δασών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα, εκτός από την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στα αμαξοστάσια Σκοτούσσας και Στρυμονικού.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.
5. τον κ. Γκάλιο Αλέξανδρο του Ηλία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Λειτουργιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Ηράκλειας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ο Δήμαρχος ως πειθαρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη όλου του προσωπικού του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
 • Την υπογραφή των εντολών πληρωμής δαπανών από την παγία προκαταβολή και από τα εντάλματα προπληρωμής.
 • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Την παρακολούθηση θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Την άσκηση καθηκόντων Προέδρου στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.
Β. Αναθέτει σε όλους τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηράκλειας να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα και αντίγραφα εγγράφων.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις καθ΄ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χαβαλέ Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μουρατίδης Νικόλαος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαββίδη Βασιλείου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβραμίδης Ιωάννης και τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκάλιος Αλέξανδρος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκάλιος Αλέξανδρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μουρατίδη Νικόλαο.
Ε. Ορίζει να δικαιούνται αντιμισθίας οι Αντιδήμαρχοι κ. Αβραμίδης Ιωάννης, κ. Μουρατίδης Νικόλαος και κ. Σαββίδης Βασίλειος.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού Σερρών ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Σερρών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.