Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας χρήση 2017-2018» συνολικού προϋπολογισμού 59.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (47.903,22€ πλέον ΦΠΑ 11.496,77€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή , ανά ομάδα οχημάτων , στο σύνολο της ομάδας) ,όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 30-05-2017 ώρα 09:00 π.µ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προµήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-41.
Διευκρίνιση για το διαγωνισμό των ανταλλακτικών
Στη σελ. 9 της διακήρυξης στη παρ. 2 «Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης…………..τους κατασκευαστικούς οίκους.»
Κατασκευαστικοί οίκοι νοούνται οι οίκοι που κατασκευάζουν τα ανταλλακτικά (πχ. Valeo, Japanparts, Lukas, Man , Bosch , Ina , Fag……..κτλ), όταν πρόκειται για συμβατά ανταλλακτικά.

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.