Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 48.387,10 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:        33.756,50 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           6.076,17 €

Απρόβλεπτα 15%:       5.974,90 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 2.579,53 €.

Το παρόν έργο αφορά τη βελτίωση τμήματος της υφιστάμενης αγροτικής οδού της Κοινότητας Κοίμησης του Δήμου Ηράκλειας, συνολικού μήκους 1.190,00μ περίπου. Το οδικό τμήμα συμπληρώνει υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό και εξυπηρετεί κυρίως καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

 1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 3. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17).
 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15 : 00 μ.μ.
 5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π.μ.
 6. Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
 7. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του Μ.Ε.Ε.Π. και όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα, που είναι εγκατεστημένα :

α. Σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β. Σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Ε.Ο.Χ.)

γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη (Σ.Δ.Σ.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 967,74 €, που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 26/08/2024.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και τον ορισμό επίβλεψης από την τεχνική υπηρεσία.
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosiraklias.gr.
 5. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  - Έντυπο ESPD

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Μελέτη
 
 
 
 
Study
Meléti
 
 
Nouns
 
 
study
μελέτη
,
σπουδή
,
διάβασμα
 
 
consideration
θεώρηση
,
μελέτη
,
αμοιβή
 
 
research
έρευνα
,
μελέτη
 
 
deliberation
σύσκεψη
,
συζήτηση
,
διαβούλευση
 
 
advisement
μελέτη
,
σκέψη
 
 
speculation
κερδοσκοπία
,
προβληματισμός
,
θεωρία
Upgrade to Pro to see more synonyms
 
Save
CONTINUE
view saved words →
Don't translate on double-click
 
Don't show floating button
 
Upgrade to Pro to unlock more features
 
 
No Internet Connection
 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek → English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.